Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/345/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rutki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])), Rada Miejska w Niemodlinie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut jednostki pomocniczej Gminy Niemodlin, tj. Statut Sołectwa Rutki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

2. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Nieckarz


Załącznik do Uchwały Nr LIV/345/14
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 27 lutego 2014 r.

Statut Sołectwa Rutki

Rozdział 1.
Nazwa i teren działania Sołectwa

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Rutki stanowi samorząd mieszkańców wsi Rutki .

2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi Rutki brzmi: "Sołectwo Rutki" (dalej Sołectwo).

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Niemodlin (dalej Gminy), którego mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) Statutu Gminy Niemodlin;

3) Statutu Sołectwa Rutki.

§ 3. Terenem działania Sołectwa Rutki jest wieś Rutki.

Rozdział 2.
Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie-jako organ uchwałodawczy Sołectwa;

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa, wspomaga Rada Sołecka, składająca się od 3 do 7 osób będących jej członkami.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery lata, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej upływa z chwilą wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

5. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję, nie później niż 6 miesięcy po wyborach organów samorządowych Gminy, zarządza Rada Miejska w Niemodlinie (dalej Rada Miejska) uchwałą, określając czas ich przeprowadzenia.

§ 5. 1. Pełnoletni stali mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swojego grona Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim (dalej Zebranie).

2. Zebranie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Niemodlina. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania, proponuje porządek obrad oraz regulamin głosowania, w którym wyjaśnia zasady głosowania i ważność głosu.

3. Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie oraz w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania może być podane do publicznej wiadomości dodatkowo w inny sposób.

4. Porządek obrad Zebrania winien uwzględniać:

1) przyjęcie porządku obrad;

2) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas jego kadencji;

3) zatwierdzenie regulaminu głosowania;

4) wybór komisji skrutacyjnej;

5) wybór Sołtysa;

6) wybór Rady Sołeckiej.

§ 6. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej są ważne bez względu na liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania biorących udział w Zebraniu.

2. Za uprawnioną liczbę mieszkańców Sołectwa do głosowania, przyjmuje się podany przez ewidencję ludności, stan liczbowy mieszkańców na koniec miesiąca poprzedzającego odbycie Zebrania.

3. Na zebraniu uczestnicy Zebrania uprawnieni do głosowania podpisują listę obecności.

§ 7. 1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania.

2. Kandydatów na Sołtysa zgłasza się na piśmie w terminie określonym przez Burmistrza Niemodlina. Na zgłoszeniu niezbędne jest oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Sołtysa. Lista zgłoszonych kandydatów może być uzupełniona o zgłoszonych kandydatów bezpośrednio na zebraniu wyborczym.

3. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia kandydatów na Sołtysa w terminie określonym w ust. 2, Burmistrz Niemodlina wyznacza, przed zwołaniem zebrania, dodatkowy termin. Jeżeli w dodatkowym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, Burmistrz Niemodlina zwołuje Zebranie, na którym jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, wyboru Sołtysa nie dokonuje się, ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Następne wybory Sołtysa zarządza Burmistrz Niemodlina po upływie 6 miesięcy od daty zebrania, na którym miał być dokonany wybór Sołtysa, pod warunkiem, że w tym okresie do Burmistrza Niemodlina wpłynie na piśmie zgłoszenie kandydata.

5. Członkowie Rady Sołeckiej są wybierani pod warunkiem dokonania wyboru Sołtysa. Kandydatów na członków Rady Sołeckiej zgłasza się bezpośrednio na Zebraniu.

§ 8. 1. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzyosobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub do Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) przeprowadzenie tajnego głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

§ 9. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem.

2. Sołtys lub Rada Sołecka mogą być przez Zebranie odwołani przed upływem kadencji, w szczególności jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu, uchwał Zebrania, a w przypadku Sołtysa stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 25 ust. 2.

3. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu w trybie ustalonym dla ich wyboru zwołanym przez Burmistrza Niemodlina z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 2/3 składu Rady Sołeckiej.

4. Z inicjatywą zwołania Zebrania w sprawie odwołania Sołtysa mogą również wystąpić mieszkańcy sołectwa. Wniosek w tej sprawie powinien być poparty przez uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa w liczbie co najmniej odpowiadającej liczbie mieszkańców biorących udział w głosowaniu na Zebraniu, na którym dokonano wyboru tego Sołtysa.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 i 4 powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 2.

6. Osobie, która ma być odwołana z funkcji Zebranie powinno umożliwić wypowiedzenie się i złożenie wyjaśnień.

7. Odwołanie Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem Rady Sołeckiej.

8. Od uchwały Zebrania w sprawie odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, odwołanemu przysługuje zgodnie z § 26 niniejszego statutu wniesienie skargi do Rady Miejskiej w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 10. 1. Ustąpienie Sołtysa z pełnienia tej funkcji, jest skuteczne z dniem złożenia przez Sołtysa Burmistrzowi Niemodlina pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

2. Ustąpienie Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem Rady Sołeckiej.

§ 11. 1. W przypadku odwołania, lub ustąpienia z funkcji Sołtysa w trakcie kadencji, Burmistrz Niemodlina zarządza wybory przedterminowe Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Przedterminowe lub uzupełniające wybory przeprowadza się również w przypadku śmierci Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu zwołanym przez Sołtysa w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wniosku.

4. Przepisy o wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3.
Organizacja i zadania Sołectwa oraz sposób ich realizacji

§ 12. 1. Do zadań Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej dla innych podmiotów, obejmujące w szczególności:

1) sprawy kulturalne, sportu i wypoczynku;

2) organizowanie samopomocy i wspólnych działań na rzecz mieszkańców;

3) utrzymywanie porządku, ładu i estetyki Sołectwa;

4) użytkowanie i zarządzanie mieniem gminnym przekazanym Sołectwu;

5) występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencje Sołectwa;

6) wydawanie opinii dotyczących:

a) projektów uchwał i innych dokumentów przekazanych w tym celu przez Burmistrza Niemodlina,

b) spraw, w których wydanie przez Sołectwo opinii wymagane jest przepisami prawa.

2. Sołectwo może organizować na terenie Sołectwa imprezy kulturalno-oświatowe, wystawy i konkursy z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 13. W zakresie zarządu mieniem Sołectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów;

2) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;

3) korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa;

2) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu środków finansowych Sołectwa;

3) wybór i odwołanie Sołtysa;

4) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej;

5) uchwalanie rocznych planów działania Sołectwa;

6) wydanie opinii w sprawach zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Zebrania;

7) opiniowanie spraw dotyczących Sołectwa, przekazanych przez Burmistrza Niemodlina.

2. Sołectwo zobowiązane jest wyrazić opinię lub udzielić odpowiedzi w sprawach, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt. 6, w terminie 14 dni;

2) ust. 1 pkt 7 w terminie wskazanym przez Burmistrza.

§ 15. 1. Uchwały i opinie Zebrania, Sołtys przekazuje Burmistrzowi Niemodlina.

2. Burmistrz Niemodlina w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

3. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz Niemodlina informuje niezwłocznie Sołtysa.

§ 16. 1. Sołtys jako organ wykonawczy Sołectwa reprezentuje Sołectwo na zewnątrz w sprawach jego dotyczących.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

§ 17. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych i przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia miejscowej ludności;

2) zwoływanie zebrań wiejskich;

3) przewodniczenie Radzie Sołeckiej i zwoływanie jej posiedzeń;

4) kierowanie realizacją uchwał organów gminy oraz Zebrania w odniesieniu do Sołectwa;

5) wykonywanie zadań sołectwa określonych w § 12 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz § 13 pkt 1 i 2;

6) występowanie do Burmistrza Niemodlina z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa;

7) sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa;

8) prowadzenie dokumentacji obejmującej:

a) statut sołectwa,

b) protokoły Zebrań i Rady Sołeckiej,

c) sprawozdania w tym finansowe,

d) inne dokumenty dotyczące Sołectwa.

§ 18. Sołtys uczestnicząc w sesjach Rady Miejskiej i zebraniach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza Niemodlina, ma prawo zgłaszać wnioski w sprawach Sołectwa.

§ 19. 1. Rada Sołecka:

1) wspomaga Sołtysa w prowadzeniu spraw Sołectwa;

2) podejmuje inicjatywy dotyczące pozyskiwania środków finansowych na cele Sołectwa;

3) inicjuje i koordynuje działania społeczno-użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców;

4) pełni rolę komitetów inicjatyw społecznych.

2. Zebrania Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

3. Z działalności Rady Sołeckiej, Sołtys składa sprawozdanie na Zebraniu.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 20. 1. Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa.

2. Prawo do udziału w głosowaniu mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na terenie Sołectwa obecni na zebraniu.

3. W Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu stanowiącego, przedstawiciele instytucji, które funkcjonują na terenie Sołectwa lub których działalność jest przedmiotem obrad.

§ 21. 1. Zebranie z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i § 9 ust. 3 i 4 zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek pozostałych członków rady sołeckiej;

3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Burmistrza Niemodlina.

2. Zebranie zwołane na wniosek powinno odbyć się w terminie nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Zebranie otwiera i prowadzi zwołujący zebranie lub osoba przez niego upoważniona.

§ 22. 1. Zebranie zwołuje się w miarę potrzeb.

2. Termin, miejsce i temat Zebrania, Sołtys podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Sołectwie. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania może być podane do publicznej wiadomości dodatkowo w inny sposób.

3. Zebranie otwiera i prowadzi Sołtys.

4. Porządek obrad zatwierdza Zebranie na podstawie przedłożonego projektu przez zwołującego Zebranie.

5. Przepisy ust. 2, 3 i 4 nie mają zastosowania do Zebrania zwołanego w trybie § 5 ust. 2.

§ 23. 1. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni.

2. Uchwały Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że przepisy stanowią inaczej.

3. Obrady są protokołowane. Protokół podpisuje Sołtys lub osoba prowadząca Zebranie i protokolant.

4. Podjęte przez Zebranie uchwały Sołtys niezwłocznie przekazuje do wiadomości Burmistrzowi Niemodlina.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 24. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Dochody Sołectwa wypracowane w ramach działalności statutowej,są dochodami budżetu Gminy.

3. Sołectwo ponosi wydatki na realizację zadań statutowych w ramach budżetu Gminy, kierując się zasadami legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.

Rozdział 6.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy
nad działalnością organów Sołectwa

§ 25. 1. Burmistrz Niemodlina kontroluje bieżącą działalność Sołtysa pod względem zgodności z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

2. W przypadku stwierdzenia:

1) naruszenia przez Sołtysa przepisów ustawowych, Statutu Gminy czy Statutu Sołectwa;

2) działań Sołtysa sprzecznych z interesem Gminy i na jej szkodę, a także na szkodę mieszkańców; Burmistrz Niemodlina zawiadamia o tym fakcie Radę Miejską informując o zamiarze wystąpienia z inicjatywą odwołania Sołtysa z funkcji.

3. Burmistrz Niemodlina, jeżeli uzna uchwały i opinie Zebrania za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji lub sprzeczne z prawem wstrzymuje ich realizację, zawiadamiając o tym fakcie Radę Miejską.

§ 26. 1. Rada Miejska w ramach nadzoru rozpatruje:

1) skargi na uchwały Zebrania w sprawie odwołania Sołtysa;

2) skargi na uchwały Zebrania w sprawie odwołania członka Rady Sołeckiej;

3) skargi na działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej;

4) uchwały lub opinie Zebrania przekazane przez Burmistrza Niemodlina, należące do kompetencji Rady Miejskiej.

2. Rada Miejska przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1, zapoznaje się z opinią Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 27. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie określonym dla jego uchwalenia.


[1]) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe