Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/240/2014 Rady Gminy Popielów

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów, zwany dalej Regulaminem.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych na terenie Gminy Popielów, w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu pojemniki i gromadzenie w nich odpadów komunalnych;

2) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów;

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów:

a) papieru,

b) metali,

c) tworzyw sztucznych,

d) szkła,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpadów zielonych,

h) przeterminowanych leków i chemikaliów,

i) zużytych baterii i akumulatorów,

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

m) zużytych opon;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3.

1. Właściciel nieruchomości służącej do użytku publicznego zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia z niej błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie rozumie się uprzątnięcie w dniu powstania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

3. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość.

4. Prace związane z usuwaniem śniegu i lodu powinny być prowadzone w sposób zapewniający ochronę terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów.

5. Właściciel nieruchomości służącej do użytku publicznego zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z dachów i gzymsów sopli lodowych i zwisów śniegowych.

§ 4.

1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantujący po umyciu i naprawie zebranie wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczających odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód.

2. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, lasach, miejscach publicznych i wokół zbiorników wodnych.

3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy przekazać wyspecjalizowanym podmiotom.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 5.

1. Odpady komunalne, powstające na terenie Gminy, muszą być gromadzone w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale. Natomiast nieczystości ciekłe, powstające na terenie nieruchomości winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków bądź gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikających z odrębnych przepisów.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

4. Pojemniki na odpady zmieszane oraz wyselekcjonowane należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

5. Liczba pojemników powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na terenie nieruchomości.

§ 6.

1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l;

2) worki o pojemności 120 l;

3) pojemniki na odpady komunalne o pojemnościach 110l,120 l, 240 l, 1100 l, 2500l, 5000 l;

4) pojemniki na odpady segregowane o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l;

5) pojemniki na odpady komunalne biodegradowalne i zielone o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l;

6) kontenery na odpady budowlane i gruz o pojemności: od 1000 l do 15 000 l;

7) kontener mobilny na odpady niebezpieczne;

8) kontener do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ustawiony w wyznaczonym punkcie w gminie;

9) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;

10) przydomowe kompostowniki.

2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych przypadający na jednego mieszkańca w ilości 40 litrów/dwa tygodnie;

2) jedno, dwu- i trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;

3) cztero-, pięcio- i sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120l,

4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie zapotrzebowania, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników;

5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy;

6) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w szczególności prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, dostosowując pojemność pojemników do norm:

a) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli - 3 l/tydzień na jedno dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

b) dla lokali handlowych - 50 l/tydzień na każde 10 m2powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,

c) dla lokali gastronomicznych - 20 l/tydzień na jedno miejsce konsumpcyjne lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych) - 10 l/tydzień na osobę pracującą, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,

e) dla ogródków działkowych - 20 l/tydzień na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l/tydzień poza tym okresem,

f) dla instytucji publicznych i instytucji kultury - 10 l/tydzień na każdą osobę pracującą, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

g) dla świetlic wiejskich - 120 l/miesiąc na jedną świetlicę,

h) dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania - 20 l/ tygodniowo na jedno łóżko,

i) dla cmentarzy - 1,5 l/miesiąc na jeden nagrobek w okresie od 1 marca do 31 listopada i 1 l/miesiąc poza tym okresem lecz nie mniej niż jeden pojemnik 1100 na każdy cmentarz,

j) dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarniczych - 120 l/miesiąc na jednostkę.

3. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych niesegregowanych, oprócz typowych pojemników dopuszcza się używanie szczelnych i trwałych worków z tworzywa sztucznego. Do momentu wywozu worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

§ 7.

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych i uwzględniając następujące zasady:

1) czarny z żółtą klapą z przeznaczeniem na papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale;

2) zielony, z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe;

3) brązowy z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone lub gromadzić w przydomowych kompostownikach po zgłoszeniu tego w Urzędzie Gminy w Popielowie. W sytuacji gdy właściciel nie zadeklaruje składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik;

4) przeterminowane leki - zbierane w specjalnych pojemnikach w aptekach, w których Gmina Popielów prowadzi zbiórki takich leków lub podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych;

5) zużyte baterie i akumulatory - zbierane w ustawionych pojemnikach w placówkach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej lub w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów w specjalnych pojemnikach;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy przekazywać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe po ich zebraniu na terenie nieruchomości - usuwane na indywidualne zgłoszenie;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zbierany w kontenerze przenośnym lub przekazywany przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, podczas zbiórki tego rodzaju odpadu lub do jego siedziby.

§ 8.

Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690z późn. zm.);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane oraz wyselekcjonowane należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub pobocze przed wejściem na teren nieruchomości;

3) miejsce ustawienia pojemników powinno być utrzymywane w czystości;

4) pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników w/w terenów,

b) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożlwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony,

c) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób,

d) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;

5) szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu ascenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.

Stałe odpady powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie, w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tak często aby urządzenia do ich zbierania nie przepełniały się.

§ 10.

1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, opakowania biodegradowalne oraz odpady zielone należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne z selektywnej zbiórki, tj.:

- papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale odbierane od właścicieli nieruchomości: nie częściej niż jeden raz na miesiąc i nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,

- szkło nie częściej niż jeden raz na miesiąc i nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.

4. Przeterminowane leki - należy gromadzić w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach i przekazywać w wyznaczonych dniach ustawienia specjalistycznego przenośnego kontenera mobilnego lub gromadzić w specjalistycznych pojemnikach i przekazywać nie rzadziej niż raz w roku.

5. Odpady elektryczne i elektroniczne - należy przekazywać w punkcie zbierania zużytego sprzętu nie rzadziej niż raz w roku.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - należy przekazywać jednostce uprawnionej w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.

7. Odpady budowlane, rozbiórkowe i zużyte opony - na indywidualne zgłoszenie.

§ 11.

1. Opróżniane zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania na teren nieruchomości, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku .

2. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 12.

Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów i wysypywania się ich na ziemię powodując zanieczyszczenia środowiska,

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się wg potrzeb na indywidualne zgłoszenie, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem pkt 1).

§ 13.

Sposób pozbywania się odpadów:

1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie;

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramem;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości;

4) właściciele kompostowników odpadów biodegradowalnych są zobowiązani do systematycznego zagospodarowania odpadów, aby nie powodować zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych.

§ 14.

1. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winien odbywać się specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami.

2. Stałe odpady komunalne powinny być składowane na składowisku.

3. Nieczystości ciekłe winny być wywożone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i powinny być przetransportowane do stacji zlewnej.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15.

W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców gminy;

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich składowanie;

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie;

4) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całej gminy;

5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16.

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) opieka i kontrola nad posiadanymi zwierzętami, eliminowanie zagrożenia i uciążliwości dla ludzi;

2) utrzymywanie zwierząt na terenie swoich posesji lub w odosobnionych kojcach;

3) wyprowadzanie psów na terenach użytku publicznego na smyczy lub w kagańcu, a psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - na smyczy i w kagańcu;

4) zwolnienie psa ze smyczy wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem;

5) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17.

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania niżej wymienionych zasad:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości może odbywać się tylko w sposób zgodny z prawem i nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) nie powodować przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas i odory;

3) przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

4) usuwania wszelkich pozostawionych przez zwierzęta nieczystości w miejscach użyteczności publicznej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 18.

1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października;

3. Deratyzacji dokonuje się ponadto każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19.

Traci moc uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe