Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja Nr OWR-4210-6/2014/4594/VII-B/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy

Brzeskiego Przedsięborstwa Energetki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Brzegu

posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 7471714990

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam

zatwierdzić zmianę taryfy zatwierdzonej moją decyzją z dnia 9 maja 2013 r. nr OWR-4210-14/2013/4594/VII-A/MGA.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dnia 9 maja 2013 r. nr OWR-4210-14/2013/4594/VII-A/MGA. Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 31 maja 2014 r.

W dniu 14 lutego 2014 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, w związku ze zmianą polegającą na zainstalowaniu w źródle ciepła, zlokalizowanym przy ulicy Ciepłowniczej 11, jednostki kogeneracyjnej opalanej gazem. Powyższe wpłynęło na zmianę kosztów funkcjonowania tego źródła. Jednakże, z uwagi na interes odbiorców Przedsiębiorstwo przedłożyło do zatwierdzenia ceny i stawki opłat w wysokości wynikającej z obowiązującej taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2013 r. nr OWR-4210-14/2013/4594/VII-A/MGA.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, a zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Otrzymują:

1) BPEC  Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg

2) Wojewoda Opolski

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.) w zw. z treścią zał. do tej ustawy – cz. I pkt 53 ppkt 1) - Radca Prezesa URE Monika Gawlik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe