Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 1049

Uchwała Nr LI/588/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 1318) - Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle" zwany dalej Tytułem Honorowym.

2. Tytuł Honorowy nadawany jest przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/93/95 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 23 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia medalu "Za zasługi dla Miasta", z późniejszymi zmianami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Wojciech Jagiełło


Załącznik do Uchwały Nr LI/588/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 26 marca 2014 r.

REGULAMIN

nadawania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle"

§ 1. 1. Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle", zwany dalej Tytułem Honorowym, jest wyrazem uhonorowania wyróżnionej osoby lub jednostki organizacyjnej za szczególne zasługi na rzecz miasta Kędzierzyn-Koźle, a także uznania dla dorobku zawodowego, naukowego, artystycznego oraz w zakresie działalności społecznej i politycznej tej osoby lub jednostki organizacyjnej.

2. Tytuł Honorowy może być nadany osobom fizycznym, oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, zarówno zamieszkałym lub mającym siedzibę na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, jak i zamieszkałym lub mającym siedzibę poza tym terenem.

3. Tytuł Honorowy nadaje się za szczególne zasługi dla miasta Kędzierzyn-Koźle w przeszłości lub aktualnie, które to zasługi przyczyniły się do rozwoju Kędzierzyna-Koźla lub wzbogaciły jego dorobek w różnych dziedzinach. Wraz z Tytułem Honorowym wręcza się osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której go przyznano, dyplom potwierdzający nadanie Tytułu Honorowego. Wzór dyplomu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Osobie fizycznej, której nadano Tytuł Honorowy, przysługuje jednorazowa gratyfikacja finansowa w wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podjęcia przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwały o nadaniu Tytułu Honorowego.

5. Tytuł Honorowy nie może być nadawany osobom wykonującym mandat radnego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 2. 1. Tytuł Honorowy nadaje się jednorazowo. Corocznie można nadać nie więcej niż pięć Tytułów Honorowych.

2. Wręczenie uhonorowanej osobie lub jednostce organizacyjnej przez Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle dyplomu potwierdzającego nadanie Tytułu Honorowego odbywa się na uroczystej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle lub podczas ważnej dla miasta uroczystości.

§ 3. 1. Wnioski o nadanie Tytułu Honorowego mogą składać i kandydatów do tego tytułu zgłaszać Przewodniczącemu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle działające na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle organizacje społeczne, zawodowe, polityczne oraz Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, a także grupa co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców Kędzierzyna-Koźla posiadających prawo wybierania do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

2. Wniosek o nadanie Tytułu Honorowego winien zawierać:

1) imię i nazwisko (również nazwisko rodowe) oraz datę i miejsce urodzenia kandydata będącego osobą fizyczną albo pełną nazwę kandydata będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

2) adres miejsca zamieszkania kandydata będącego osobą fizyczną albo siedziby kandydata będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) wyczerpujące uzasadnienie wniosku potwierdzone w miarę możliwości dokumentami świadczącymi o jego zasadności;

4) pełną nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania go, albo imiona i nazwiska oraz adresy i podpisy wnioskodawców będących osobami fizycznymi.

§ 4. Wnioski, o których mowa w § 3, Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle kieruje do komisji prawno-administracyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w celu zaopiniowania ich przez tę komisję na posiedzeniu, na które przewodniczący komisji prawno-administracyjnej zaprasza Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz przewodniczących wszystkich pozostałych komisji stałych Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wnioski zaopiniowane przez komisję prawno-administracyjną Przewodniczący Rady Miasta przedkłada na sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 5. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle może pozbawić osobę lub jednostkę organizacyjną Tytułu Honorowego w razie prawomocnego skazania uhonorowanej osoby fizycznej za przestępstwo umyślne lub w przypadku drastycznego i wywołującego społeczny protest naruszenia przez uhonorowaną osobę lub jednostkę organizacyjną ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego.

§ 6. Obsługę organizacyjno-prawną i techniczną w zakresie spraw związanych z nadawaniem Tytułu Honorowego zapewnia Prezydent Miasta.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/588/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Dyplom potwierdzający nadanie Tytułu Honorowego
"Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle"
(wzór)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe