Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL.230.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, zmiany z 2013 roku poz. 645,1318, z 2014 r. Dz.U. poz.379), oraz art. 6 ust 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572 ze zm.[1])), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała ustala wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o "Przedszkolu", należy przez to rozumieć publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Ujazd wraz z jego oddziałami zamiejscowymi.

§ 2. 1. Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie określonym w statucie przedszkola.

2. Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 18.05.2011 r. Nr 51, poz. 658).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 01 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rajmund Suhs


[1]) zmiany opublikowano w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz.788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650 z 2014 r. poz. 7, 290

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe