Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/366/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260, zmiany: poz. 843, poz. 1543), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Krapkowickiego, Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę o długości 1,081 km, zlokalizowaną na działkach nr 448 i 234, obręb wsi Januszkowice, stanowiącą własność Gminy Zdzieszowice.

§ 2. Ustala się przebieg drogi, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem mapowym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Monika Wąsik-Kudla


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/366/2014
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe