Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013r. poz. 829, poz. 1238, z 2014r. poz. 40, poz. 376) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Monika Wąsik-Kudla

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe