Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do osobników kormorana czarnego Phalacrocorax carbo oraz czapli siwej Ardea ciner

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane zezwala się, na okres 3 lat, na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do osobników kormorana czarnego Phalacrocorax carbo oraz czapli siwej Ardea cinerea.

2. Opis czynności, których dotyczy zarządzenie, dozwolone metody lub sposoby oraz obszary ich wykonania, a także wykaz podmiotów, które będą wykonywały te czynności, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określa się następujące warunki, które muszą spełniać podmioty wykonujące czynności, o których mowa w § 1:

1) o przystąpieniu do wykonywania czynności, o których mowa w § 1 należy pisemnie poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, a w przypadku odstrzału osobników kormorana czarnego, dodatkowo właściwe miejscowo koło łowieckie, na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, w każdym roku obowiązywania zarządzenia;

2) informacja, o której mowa w pkt 1 winna zawierać dane o miejscu, zakresie oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności, o których mowa w § 1 oraz imiona i nazwiska osób, które będą dokonywać płoszenia i odstrzału osobników kormorana czarnego;

3) odstrzał osobników kormorana czarnego dokonywany będzie przez członków Polskiego Związku Łowieckiego;

4) martwe osobniki kormorana czarnego będą przekazywane podmiotowi uprawnionemu do utylizacji odpadów zwierzęcych.

§ 3. Określa się następujące warunki realizacji czynności, o których mowa w § 1 wynikające z potrzeby ochrony populacji chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk:

1) płoszenie osobników czapli siwej oraz płoszenie i zabijanie osobników kormorana czarnego nie będzie prowadzone prewencyjnie, tzn. są one dozwolone dopiero w przypadku faktycznego zaobserwowania na danym obiekcie stawowym obecności osobników ww. gatunków ptaków;

2) w momencie zaobserwowania nad obiektami stawowymi osobników bielika Haliaeetus albicilla, orlika krzykliwego Aquila pomarina, bociana czarnego Ciconia nigra, kani czarnej Milvus migrans i kani rudej Milvus milvus należy zaprzestać prowadzenia czynności, o których mowa w § 1;

3) na obiektach stawowych: "Szubiennik", "Rzędziwojowice", "Lipno" i "Izbicko" płoszenie czapli siwej oraz płoszenie i zabijanie kormorana czarnego nie będzie prowadzone na odcinkach linii brzegowych wskazanych odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 5, załączniku nr 6 i załączniku nr 7;

4) na obiektach stawowych: "Kuźnica" i "Bielice", płoszenie czapli siwej oraz płoszenie i zabijanie kormorana czarnego będzie odbywać się wyłącznie na odcinkach linii brzegowych wskazanych na załączniku nr 3 i załączniku nr 4.

§ 4. Płoszenie osobników czapli siwej oraz płoszenie i zabijanie osobników kormorana czarnego odbywać się może przez okres całego roku, rozpoczynać nie wcześniej jak na godzinę po wschodzie słońca i kończyć nie później jak godzinę przed zachodem słońca, przy czym w stosunku do obiektów stawowych "Sangów" i "Izbicko", w terminie od 5 maja do 2 sierpnia czynności, o których mowa w § 1 zarządzenia będą wykonywane od godziny 600.

§ 5. 1. W terminie do 15 stycznia każdego roku obowiązywania zarządzenia podmioty, o których mowa w § 1 ust. 2 są zobowiązane do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu pisemnej, rocznej informacji o czynnościach wykonanych na podstawie niniejszego zarządzenia.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać następujące dane:

1) termin, w którym wykonane zostały czynności, o których mowa w § 1, z podaniem daty i godziny;

2) opis zastosowanej metody płoszenia i niepokojenia;

3) szacunkową liczbę osobników przepłoszonych, z rozbiciem na gatunki;

4) liczbę zabitych osobników kormorana czarnego;

5) kopie faktur lub rachunków wystawionych za utylizację martwych osobników kormorana czarnego;

6) ocenę skuteczności wykonanych czynności i zastosowanych metod.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu


Alicja Majewska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe