Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 0050/38/2014 Wójta Gminy Łambinowice

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

zmiany budżetu Gminy Łambinowice na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2013 r. poz. 594, poz. 1318) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, poz. 983, poz. 1646)zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian budżetu:

1) zwiększenia dochodów o kwotę zł /zał. Nr 1/

405 891,60

w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę

405 891,60

2) zwiększenie wydatków o kwotę / zał. Nr 2/

405 891,60

w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę

405 891,60

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi:

1. Dochody w

22 435 755,15

W tym:

- dochody bieżące

22 095 316,15

- dochody majątkowe

340 439,00

2. Wydatki w

22 298 275,15

W tym:

- wydatki bieżące

21 492 378,93

- wydatki majątkowe

805 896,22

3. Rozchody

237 480,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Łambinowice


Tomasz Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/38/2014
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/38/2014
Wójta Gminy Łambinowice
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe