Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew z siedzibą w Turawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) ogłasza się, wpisaną w dniu 11 kwietnia 2014 r. do Rejestru związków międzygminnych, prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, zmianę Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew z siedzibą w Turawie.

W Statucie Związku Gmin Dolna Mała Panew z siedzibą w Turawie (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 1995 r. Nr 11, poz. 72, z 1998 r. Nr 10, poz. 55 i z 2000 r. Nr 59, poz. 327) w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie

Wykaz Gmin wchodzących w skład Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie:

1. Gmina Chrząstowice.

2. Gmina Dobrodzień.

3. Gmina Dobrzeń Wielki.

4. Gmina Łubniany.

5. Gmina Ozimek.

6. Gmina Turawa.

7. Gmina Zębowice.".

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe