Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Brzeskiego

z dnia 11 kwietnia 2014 r.

zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

Tekst pierwotny

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim, działającym na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) w związku z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i z art. 149 ust. 1 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm), a Powiatem Brzeskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1) Starosta Maciej Stefański

2) Wicestarosta Ryszard Jończyk na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/50/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, o następującej treści:

§ 1.

W porozumieniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Brzeskiemu przez Wojewodę Opolskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 69, poz. 875), zmienionego aneksem nr 1 z dnia 18 maja 2012 r. (Dz. U. Woj. Op. z 2012 r., poz. 941) i aneksem nr 2 z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. Woj. Op. z 2013 r., poz. 892), na podstawie § 4 ust. 3 oraz § 6 porozumienia, § 4 otrzymuje brzmienie:

Realizacja przez Powiat Brzeski zadań wskazanych w § 1 niniejszego porozumienia finansowana będzie z budżetu państwa - Wojewody Opolskiego w formie dotacji celowej.

2. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi 24 101,28 zł.

3. Strony uzgadniają, iż wysokość dotacji określana będzie corocznie w drodze pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 2, przekazywana będzie w miesięcznych transzach na rachunek bankowy Powiatu Brzeskiego w Banku Spółdzielczym Grodków Łosiów nr 10 8870 0005 2001 0030 2671 0001, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

5. Dotację należy wykorzystać w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego, na który została przyznana.

6. Otrzymana dotacja w części niewykorzystanej w terminie, o którym mowa w ust. 5, podlega zwrotowi do budżetu państwa w terminie do 15 stycznia roku następnego po tym, na który dotacja została przyznana, na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole nr 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie określonym wyżej, będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, począwszy od dnia 16 stycznia.

7. Rozliczenie wykorzystania otrzymanych środków dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym Powiat Brzeski przedłoży OWKZ po zakończeniu danego roku budżetowego, w terminie do 15 stycznia roku następnego.

8. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 7, przedstawionego przez Powiat Brzeski, OWKZ dokona w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia, niezwłocznie informując o tym Wojewodę Opolskiego.

9. Powiat Brzeski zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków

10. Dotacja celowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/Okręgowy Opole, z adnotacją "zwrot z tytułu ….( przyczyna zwrotu)".

11. Do zwrotu dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

12. W sprawach finansowych nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.".

§ 2.

Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 3.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POWIERZAJĄCY

PRZEJMUJĄCY

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński

Starosta


Maciej Stefański


Wicestarosta


Ryszard Jończyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe