Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/418/14 Rady Powiatu w Nysie

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/395/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, zm.: Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz.1505, Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817; z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679; z 2011 r. Nr 63 poz. 322, Nr 82 poz. 451, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696; z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544; z 2013 r. poz. 1245) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 645)

po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Nysy, Otmuchowa, Paczkowa, Głuchołaz, Korfantowa, Wójta Skoroszyc, Łambinowic, Pakosławic, Kamiennika oraz Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/395/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść Załącznika Nr 1 do uchwały - dotyczącego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nyskiego w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) zmienia się treść Załącznika Nr 2 do uchwały - dotyczącego harmonogramu pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne wolne od pracy w 2014 roku na terenie Powiatu Nyskiego, w części II Głuchołazy i w części III Paczków, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie


dr inż. Piotr Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/418/14
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/418/14
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 28 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe