Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIV/429/14 Rady Powiatu w Nysie

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645 z 2014 r. poz. 379), oraz art. 211, 212, 219, 221, 222, 235, 236, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Nyskiego na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXI/407/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. "Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXXI/407/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. "Plan dotacji udzielonych przez Powiat Nyski na 2014 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXI/407/13 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. "Wydatki majątkowe na 2014 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Nysie


dr inż. Piotr Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/429/14
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/429/14
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/429/14
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/429/14
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/429/14
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe