Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX.337.2014 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2014 r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 41.840,00 zł.

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.800,00 zł.

a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.500,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł.

w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 1.500,00 zł.

b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.300,00 zł.

- dochody majątkowe o kwotę 1.300,00 zł.

w § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 1.300,00 zł.

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 35.000,00 zł.

a) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 35.000,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 35.000,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.000,00 zł.

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 500,00 zł.

a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 500,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 500,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł.

4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.000,00 zł.

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.000,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł.

5) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 20,00 zł.

a) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 20,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 20,00 zł.

w § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20,00 zł.

6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.520,00 zł.

a) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 2.520,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 2.520,00 zł.

w § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20,00 zł.

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.500,00 zł.

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 421.582,00 zł.

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 421.582,00 zł.

a) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 421.582,00 zł.

- dochody bieżące o kwotę 421.582,00 zł.

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 421.582,00 zł.

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 139.000,00 zł.

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.000,00 zł.

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł.

- wydatki majtkowe o kwotę 10.000,00 zł.

2) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 65.000,00 zł.

a) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 65.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł. w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 65.000,00 zł. w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 65.000,00 zł.

3) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24.000,00 zł.

a) w rozdziale 85305 - Żłobki o kwotę 24.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł. w tym:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 24.000,00 zł.

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.000,00 zł.

a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł. w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł. w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 18.000,00 zł.

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.000,00 zł.

a) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 12.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł. w tym:

dotacje na zadania bieżące o kwotę 12.000,00 zł.

6) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 10.000,00 zł.

a) w rozdziale 92601- Obiekty sportowe o kwotę 10.000,00 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 421.582,00 zł.

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 421.582,00 zł.

a) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 421.582,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 421.582,00 zł. w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 421.582,00 zł. w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 421.582,00 zł.

5. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 97.160,00 zł.

1) w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 97.160,00 zł.

§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu 29.944.554,00 zł.

2. Plan przychodów budżetu 3.768.305,00 zł.

co daje razem kwotę 33.712.859,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu 32.912.859,00 zł.

4. Plan rozchodów budżetu 800.000,00 zł.

co daje razem kwotę 33.712.859,00 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVIII.314.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetowy w kwocie 2.968.305,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.179.305,00 zł.,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 789.000,00 zł";

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.768.305,00 zł.".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Robert Roden


Uzasadnienie

DOCHODY

ZWIĘKSZENIA (w zł.)

ZMNIEJSZENIA (w zł.)

DOCHODY BIEŻĄCE - 40.540 ZŁ.
700/70004/wpływy z usług 1.500
710/71095/środki z Urzędu Pracy na prace interwencyjne i publiczne 35.000
750/75023/wpływy z rozliczeń 500
756/75618/wpływy z rozliczeń 1.000
852/85228/prowizja za prowadzenie zadań zleconych 20
900/90019/ wpłaty za unieszkodliwienie azbestu wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie 2.520

DOCHODY MAJĄTKOWE - 1.300 ZŁ
700/700005/wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.300

DOCHODY BIEŻĄCE - 421.582 ZŁ
801/80104/prognozowane wpływy na utrzymanie przedszkoli wprowadzone do budżetu jako wpływy z różnych dochodów, zastąpione zostały dotacją przyznaną z budżetu państwa
421.582

Razem + 41.840,00

- 421.582,00

+ 379.742,00

PRZYCHODY

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

§ 950 Wolne środki z roku poprzedniego 97.160,00

Razem + 97.160,00

+ 97.160,00

Dochody + przychody = - 379.742 + 97.160 = - 282.582

WYDATKI

ZWIĘKSZENIA

ZMNIEJSZENIA

WYDATKI BIEŻĄCE - 119.000 ZŁ.
710/71095 środki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych oraz na pozostałe wydatki bieżące 65.000
852/85305/dotacja na prowadzenie żłobka, przeliczona na 15 dzieci w kwocie najwyższej 400 za. na okres od września do grudnia br. 24.000
900/90095/środki na uporządkowanie terenu pod plac zabaw, zakup urządzeń w Nowej wsi, w ramach środków dla organizatora dożynek 18.000
921/92109/dotacja dla GSK na organizację dożynek 12.000

WYDATKI MAJĄTKOWE - 20.000 ZŁ.
700/70005/środki na zakup gruntu pod plac zabaw w ramach środków dla organizatora dożynek 10.000

926/9260/dotacja dla GCK na zakup zjeżdżalni na basen, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego koszt zadania wynosi 200.000 zł. w budżecie zabezpieczono kwotę 190.000
10.000

WYDATKI BIEŻĄCE - 421.582 ZŁ.
801/80104/ zmniejszenie wydatków w związku ze zmiana planu dochodów, plan uzupełniony został przy zwiększeniu dotacji na ten cel 421.582

Razem + 139.000,00

- 421.582

Saldo -282.582,00

W celu zrównoważenia budżetu zwiększone zostały wolne środki z roku poprzedniego w wysokości 97.160zł. Do wykorzystania ( nierozdysponowana kwota) pozostaje 168.560 zł.

Dochody

29.944.554,00

Wydatki

32.912 859,00

Bieżące

29.471 996,00

Bieżące

28.721 393,00

Majątkowe

472.558,00

Majątkowe

4 191 466,00

Deficyt

- 2.968.305,00

Wynik bieżący

+ 750.603,00

Wynik majątkowy

- 3.718.908,00

Finansowanie

Rozchody

Kredyt

Wolne środki

- 800.000

1.589.000

2.179.305

Wskaźnik na rok 2015

(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące)/dochody ogółem

Rok 2012 (30.468.655,34+327.583,89-26.869.904,29)/31.810.789,22 = 3.923.334,94/31.810.789,22 = 0,123

Rok 2013 (31.294.421,50+397.354,68-27.904.346,49)/32.798.302,57= 3.787.429,69/32.798.302,57 = 0,1155

Rok 2014 (29.471.996+250.000-28.721.393)/29.944.554= 1.000.603/29.944.554 = 0,0334

1/3 (rok2012-2014) = 0,0907

SPŁATA kredytu w 2015 - 1.489.000/31.930.000 = 0,0466

Sporządziła: Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała, dnia 11.04.2014 r.


[1]) Zm. poz. 645,1318 i 379.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe