Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX.338.2014 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 2 w Białej

Tekst pierwotny

Na podstawie §10 ust.1 i § 11 uchwały Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała , zmienionej uchwałą Nr XXVII.305.2013 r. z dnia 15 listopada 2013 r. w związku z art.5 ust.3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie miasta Biała znosi się jednostkę pomocniczą o nazwie: Osiedle Nr 2 w Białej, obejmującą obszar ulic : Stare Miasto, Szynowice, Świerczewskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/365/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Białej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .

Przewodniczący Rady


Robert Roden


[1]) Zm. poz. 645 ,1318 i 379.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe