Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami;

2) Radzie - należy prze to rozumieć Radę Miejską w Białej;

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Białej;

4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Białej.

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Biała, przeprowadza się w wypadkach przewidzianych w ustawach oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Biała.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Biała w określonych sprawach.

3. Konsultacje powinny być przeprowadzone w taki sposób, by umożliwić mieszkańcom dogłębne zrozumienie tematu oraz by zainteresowane osoby mogły wyrazić swoją opinię w zakresie przedmiotu konsultacji.

§ 4. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) gminny - dotyczący całego obszaru Gminy Biała;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium.

§ 5. Konsultacje na obszarze Gminy Biała zarządza i przeprowadza Burmistrz :

1) w sprawach wynikających z ustaw;

2) z własnej inicjatywy;

3) na wniosek:

a) komisji Rady ,

b) klubu radnych ;

c) mieszkańców Gminy Biała w liczbie co najmniej 50 osób.

§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, przedkładany Burmistrzowi powinien określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) propozycje formy konsultacji;

3) propozycje terminu konsultacji;

4) uzasadnienie.

2. Wniosek mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien zawierać:

1) listę osób popierających wniosek, zawierającą czytelne dane wnioskodawców, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis;

2) wskazanie osoby (osób) upoważnionych do kontaktu w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych.

3. W przypadku braku informacji, o której mowa w ust. 2 wszelka korespondencja kierowana będzie do osoby, której dane widnieją w pozycji pierwszej na liście popierającej wniosek.

4. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych lub wymaga uzupełnienia Burmistrz wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

5. W przypadku nieuzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę.

§ 7. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:

1) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami - na zebraniach organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych;

2) zebrań w lokalnych środowiskach społecznych i zawodowych;

3) badania ankietowego ;

4) wyrażenia opinii i złożenia uwag , propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

5) wyboru jednego z proponowanych rozwiązań;

6) innych niż określone w pkt 1-5,wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

3. Ostateczna decyzję w sprawie formy konsultacji podejmuje Burmistrz .

§ 8. 1. Szczegóły w zakresie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji każdorazowo określa w drodze zarządzenia Burmistrz .

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa w szczegółowości:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) zasięg terytorialny konsultacji;

5) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji

3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może powołać zespół do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 9. 1. Burmistrz zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji, najpóźniej na 5 dni przed ich rozpoczęciem, poprzez publikację informacji:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie;

2) na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych, na terenie objętym konsultacjami;

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i stronie internetowej - promocyjnej Urzędu.

2. Informacja o konsultacji może również zostać opublikowana w formie komunikatu prasowego w mediach.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) określenie zasięgu terytorialnego konsultacji;

2) określenie przedmiotu konsultacji;

3) określenie formy konsultacji;

4) termin przeprowadzenia konsultacji.

§ 10. 1. Zebranie organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej w celu przeprowadzenia konsultacji w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, zwoływane i przeprowadzane jest zgodnie z statutem jednostki pomocniczej.

2. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona na zebraniu, o którym mowa
w ust. 1 informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Konsultowane zagadnienie poddawane jest pod głosowanie.

3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzany jest protokół odzwierciedlający szczegółowy przebieg konsultacji oraz wyniki głosowania wraz z listą obecności.

§ 11. 1. Konsultacje w formie badania ankietowego polegają na:

1) opublikowaniu formularza ankiety na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej;

2) rozdysponowaniu formularzy ankiety na terenie Urzędu Miejskiego oraz umieszczenie urny w dostępnym miejscu w budynku Urzędu na zwrot wypełnionych ankiet.

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji oraz adres
e-mailowy lub adres zwrotny na który można nadsyłać wypełnione formularze.

3. Badanie ankietowe nie może trwać krócej niż 14 dni.

§ 12. 1. Konsultacje w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag polega na wnoszeniu opinii, uwag w odniesieniu do umieszczonego na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji lub wyłożonego do publicznego wglądu w Urzędzie.

2. Uwagi i opinie wnoszone mogą być za pomocą poczty elektronicznej jak i dostępnego w
wersji papierowej formularza opinii.

3. Wyrażanie opinii, składanie uwag nie może trwać krócej niż 14 dni.

§ 13. Zasady konsultacji w formach , o których mowa w § 7 pkt 2, 5 i 6 oraz czas ich trwania są określane każdorazowo przez Burmistrza.

§ 14. 1. Z przeprowadzonej konsultacji każdorazowo sporządza się sprawozdanie, w terminie do 14 dni od daty zakończania konsultacji.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej:

1) przedmiot konsultacji;

2) forma przeprowadzonej konsultacji;

3) czas trwania konsultacji;

4) liczba osób biorących udział w konsultacjach;

5) przebieg konsultacji;

6) wyniki przeprowadzonych konsultacji.

3. Sprawozdanie podawane jest do publicznej wiadomości poprzez:

1) publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu;

2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 15. Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXIII/235/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała ( Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 55, poz. 1607 ).

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Robert Roden


[1]) Zm. poz. 645,1318 i 379.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe