| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/443/14 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379 ) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 398.346 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 48.346 zł

a) w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 48.346 zł

1) dochody bieżące o kwotę 48.346 zł; z tego:

- w § 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 41.094 zł

- w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.252 zł

2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 350.000 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 350.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 350.000 zł; z tego:

- w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 350.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 1.510.115 zł

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.503 zł

a) w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 7.503 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 7.503 zł; z tego:

- w § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.503 zł

2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.488.990 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.488.990 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 1.488.990 zł; z tego:

- w § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.488.990 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.500 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 5.500 zł

1) dochody bieżące o kwotę 5.500 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.500 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.272 zł

a) w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 6.272 zł

1) dochody bieżące o kwotę 6.272 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6.272 zł

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.850 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 1.850 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.850 zł; z tego:

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.850 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 360.351 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 51.078 zł

a) w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 51.078 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 51.078 zł; z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 51.078 zł; z tego: (8) o kwotę 41.094 zł, (9) o kwotę 9.984 zł

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.721 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.721 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.721 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.721 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.721 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 151.332 zł

a) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 151.332 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 151.332 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 151.332 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 151.332 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 154.000 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 154.000 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 154.000 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 154.000 zł; z tego: (w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 154.000 zł)

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 120

a) w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 120

1) wydatki bieżące o kwotę 120 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 120

6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.100 zł

a) w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1.100 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.100 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.100 zł; z tego: (w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.100 zł)

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 1.506.537 zł

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.229 zł

a) w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 9.229 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 9.229 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.229 zł; z tego: (w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.229 zł)

2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.128.998 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.128.998 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 1.128.998 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.128.998 zł; z tego: (w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.128.998 zł)

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 52.015 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 52.015 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 52.015 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 52.015 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.780 zł; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 24.235 zł

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.721 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.721 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.721 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.721 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.721 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 62.095 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 23.566 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 23.566 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 23.566 zł; z tego: (w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 23.566 zł)

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 9.416 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 9.416 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.416 zł; z tego: (w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 9.416 zł)

c) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 28.593 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 28.593 zł; z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 23.193 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.300 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 18.300 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.893 zł; z tego: (w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.893 zł)

b) wydatki majątkowe o kwotę 5.400 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.400 zł; z tego: (w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.400 zł)

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 400

1) wydatki bieżące o kwotę 400 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 400

e) w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 120

1) wydatki bieżące o kwotę 120 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 120

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 160.272 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 154.000 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 154.000 zł; z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 97.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 97.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 97.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 57.000 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 57.000 zł; z tego: (w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 57.000 zł)

b) w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 6.272 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.272 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.272 zł

7) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 91.207 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 1.450 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.450 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.450 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.450 zł

b) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 15.867 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15.867 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.867 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 15.867 zł

c) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 73.180 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 73.180 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 71.936 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.599 zł; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 30.337 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.244 zł

d) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 710

1) wydatki bieżące o kwotę 710 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 710 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 710

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zwiększa się planowany na rok 2014 wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 34.417 zł, z kwoty 2.305.866 zł do 2.340.283 zł.

- Planowany w wysokości 2.340.283 zł deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie w kwocie 1.861.937 zł przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat, w kwocie 478.346 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 ogółem o kwotę 34.417 zł; z tego:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 34.417 zł

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2014 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 68.381.957 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 64.727.125 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.349.944 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 1.405.516 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 143.652 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 13.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 331.000 zł

2) Dochody majątkowe: 3.654.832 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 252.000 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0 zł

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 265.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 5.196.346 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 4.718.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 478.346 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały)

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.722.240 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 61.669.653 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 49.638.566 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.539.161 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.099.405 zł; w tym: rezerwy ogółem: 1.015.476 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 352.561 zł; rezerwy celowe: 662.915 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.603.081 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 940.495 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.228.405 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 1.696.426 zł

- (Zgodnie z Załącznikami Nr 6a i 6b do niniejszej Uchwały)

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2014: 153.600 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 349.575 zł

2) Wydatki majątkowe: 9.052.587 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 5.997.998 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 90.000 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 3.054.589 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 36.848 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 16.500 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały)

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.856.063 zł; z tego:

1) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 587.367 zł

3) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2014 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2014 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2014

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2014 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2014 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »