reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LIII/394/2014 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 25.249 zł., w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.600 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.649 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2014 rok o kwotę 480.983 zł., w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.769 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 465.214 zł.

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 455.734 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 58.034 zł. oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 397.700zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 477.829 zł., w tym:

§ 950. - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 80.129 zł.

§ 952. - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 397.700 zł.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 22.095 zł., w tym:

§ 992. - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zwiększa się o kwotę 22.095 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 27.517.248 zł.

§ 7. W Uchwale Nr XLIX/363/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2013 rok w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

zaciąganie kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.,

- na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 16.310.418 zł., w tym związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.625.918 zł.

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.206.830 zł.".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Piotr Jahn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/394/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/394/2014
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zmiana planu wydatków


Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/394/2014

Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2014 rok

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem 25.249 zł., w tym:

1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 22.600 zł., w tym:

· w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750 - wynajem sali na Targi Pracy) realizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę 2.600 zł.

· w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (§0690) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 20.000 zł.

2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.649 zł., w tym:

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (§0870 - sprzedaż złomu) realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 2.649 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o kwotę ogółem persaldo 480.983 zł. (zwiększa się o kwotę 500.483 zł. a zmniejsza się o kwotę 19.500zł.), w tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę persaldo 15.769 zł. (zwiększa się o kwotę 35.269 zł. a zmniejsza się o kwotę 19.500 zł.), w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem persaldo 25.020 zł., w tym:

= plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowy etat od miesiąca maj 2014r.) zwiększa się o kwotę ogółem 30.020 zł., z czego:

- §4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 24.960 zł.,

- §4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 4.448 zł.,

- §4120 - składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 612 zł.

= plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 - zakup usług remontowych - pozostałe remonty) zmniejsza się o kwotę 5.000 zł.

· w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 - rezerwy, w tym: rezerwa celowa na oświatę i wychowanie) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 5.000 zł.

· w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 9.500 zł.

· w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzeseł) realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące o kwotę 2.600 zł.

· w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4270 - zakup usług remontowych - środki na remont instalacji elektrycznej oraz wymianę oświetlenia) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących o kwotę 2.649 zł.

2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem 465.214 zł., w tym:

· w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg o kwotę ogółem 12.000 zł., z czego:

- środki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice - Trawniki" zwiększa się o kwotę 7.000 zł.

- środki na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa parkingu przy ul. Fredry w Kędzierzynie - Koźlu (osiedle Cisowa)" zwiększa się o kwotę 5.000 zł.

· w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz audytu energetycznego na zadanie "Termomodernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół Specjalnych") realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych o kwotę 14.500 zł.

· w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 438.714 zł., z czego:

* w Starostwie Powiatowym na ciąg dalszy realizacji zadania "Budowa parku dendrologicznego przy siedzibie Nadleśnictwa w Starej Kuźni" zwiększa się o kwotę 20.000 zł.

* w Zespole Szkół Nr 1 na zadanie "Termomodernizacja dużej sali gimnastycznej i łącznika w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Skarbowej 2 w Kędzierzynie - Koźlu" zwiększa się o kwotę 418.714 zł. (w tym wkład własny w kwocie 21.014 zł. pozostała kwota w wysokości 397.700 zł. pokryta zostanie przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu)

Ponadto w wydatkach majątkowych (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) niżej wymienionych jednostek budżetowych zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych, które otrzymują brzmienie:

1) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe:

- "Modernizacja budynku B wraz z łącznikiem do budynku C w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie - Koźlu wraz z nadzorem inwestorskim".

2) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe:

- "Termomodernizacja i izolacja wilgotnościowa zewnętrznych ścian przyziemia budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie - Koźlu wraz z dokumentacją projektową i nadzorem"

- "Wykonanie systemu kanałów pod światłowody łączących budynek główny Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie - Koźlu z węzłem sieci szkieletowej UPC wraz z dokumentacją projektową i nadzorem"

- "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach od strony ul. Damrota w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy Placu Wolności 13 wraz z dokumentacją projektową i nadzorem"

W związku dokonanymi jak powyżej zmianami w planie dochodów jak i wydatków oraz rozchodów zwiększa się również przychody budżetu o kwotę ogółem 477.829 zł., w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków (§950) zwiększa się o kwotę 80.129 zł.,

- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)

zwiększa się o kwotę 397.700 zł.

Zwiększa się ponadto rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) o kwotę 22.095 zł. (spłata dotyczy zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 397.700 zł. rozłożonej na 36 rat począwszy od miesiąca listopada 2014 roku).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama