reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 343/XL/2014 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 310/XXXVI/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa plan dochodów budżetowych o kwotę 763.641,36 zł.

Dział

Rozdział

§

Treść

Zmniejszenie zł

Zwiększenie zł

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

965.032,29

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

965.032,29

II. dochody majątkowe

965.032,29

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

965.032,29

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.066.060,07

60016

Drogi publiczne gminne

1.066.060,07

II. dochody majątkowe

1.066.060,07

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.066.060,07

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.268.000

80101

Szkoły podstawowe

1.268.000

II. dochody majątkowe

1.268.000

6206

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.268.000

852

POMOC SPOŁECZNA

549

85203

Ośrodki wsparcia

549

I. dochody bieżące

549

0970

Wpływy z różnych dochodów

549

Razem

1.268.000

2.031.641,36

2. Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę 664.531,36 zł.

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

624.877,69

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

624.877,69

II. wydatki majątkowe

624.877,69

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

624.877,69

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

462.877,69

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

200.000

60016

Drogi publiczne gminne

200.000

I. wydatki bieżące

200.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

200.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

200.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

110.000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

60.000

I. wydatki bieżące

60.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

60.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

60.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50.000

II. wydatki majątkowe

50.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

37.600

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

37.600

I. wydatki bieżące

37.600

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

37.600

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

37.600

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20.000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

20.000

II. wydatki majątkowe

20.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

44.504,67

75818

Rezerwy ogólne i celowe

44.504,67

I. wydatki bieżące

44.504,67

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

44.504,67

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

44.504,67

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.268.000

183.000

80101

Szkoły podstawowe

1.268.000

183.000

I. wydatki bieżące

10.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

10.000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10.000

II. wydatki majątkowe

1.268.000

173.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

1.268.000

173.000

na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

1.268.000

852

POMOC SPOŁECZNA

549

85203

Ośrodki wsparcia

549

I. wydatki bieżące

549

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:

549

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

549

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

20.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20.000

I. wydatki bieżące

20.000

2) dotacje na zadania bieżące

20.000

926

KULTURA FIZYCZNA

692.000

92601

Obiekty sportowe

692.000

II. wydatki inwestycyjne

692.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

692.000

Razem

1.268.000

1.932.531,36

3. Zmniejsza plan przychodów o kwotę 1.135.000 zł.

§

Treść

Zmniejszenie zł

Zwiększenie zł

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.430.000

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

295.000

4. Zmniejsza plan rozchodów o kwotę 1.035.890 zł.

§

Treść

Zmniejszenie zł

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.035.890

5. Załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje brzmienie zgodnie z poniższym wykazem:

Dział

Rozdz iał

Nazwa zadania inwestycyjnego,
źródła finansowania

Plan przed zmianą

Zmiana

Plan po zmianie

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Rozterk-Gana
źródła finansowania:
pożyczka WFOSiGW - 942.000
2. dotacja RPO - 558.000

1.500.000

1.500.000

600

60016

Przebudowa odcinka ul. Powstańców Śląskich, ul. Kilińskiego i odcinka ul. Styczniowej w Praszce
źródła finansowania:
1. kredyt - 727.390
dotacja NPPDL - 748.390

1.475.780

1.475.780

600

60016

Przebudowa ul. Staszica w Praszce
źródła finansowania:
środki własne - 160.000

160.000

160.000

600

60016

Przebudowa ul. Niemcewicza w Praszce
źródła finansowania:
1. środki własne - 100.000

130.000

130.000

600

60016

Przebudowa mostu w Skotnicy
źródła finansowania:
1. środki własne - 30.000

30.000

30.000

600

60016

Zakup wiaty przystankowej w m. Sołtysy
źródła finansowania:
1. fundusz sołecki - 6.972

6.972

6.972

700

70004

Ogrodzenie cmentarza żydowskiego w Praszce
źródła finansowania:
1. środki własne - 21.500

20.000

20.000

700

70005

Wykup gruntów pod drogę Strojec-Brzeziny, drogę we wsi Kozieł, przepompownie ścieków, rów we wsi Kowale, drogę we wsi Kozieł
źródła finansowania:
środki własne - 86.000

86.000

86.000

700

70005

Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w rejonie ul. Styczniowej i Powst.Śląskich w Praszce
źródła finansowania:
1. środki własne - 50.000

50.000

50.000


50.000

100.000

750

75023

Rozbudowa sieci LAN, modernizacja serwisu www
źródła finansowania:
środki własne - 26.000

26.000

26.000

754

75412

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Strojcu
źródła finansowania:
środki własne - 100.000

130.000

130.000

801

80101

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej gminy Praszka
źródła finansowania:
kredyt - 532.000
dotacja Fundusz Norweski - 1.268.000
środki własne -0

1.800.000

-1.095.000


133.000
-1.268.000
40.000

705.000

801

80101

Modernizacja sanitariatów i sali gimnastycznej w PSP nr 2 w Praszce
źródła finansowania:
środki własne - 234.500

234.500

234.500

801

80101

Zakup zestawów komputerowych
źródła finansowania:
środki własne - 9.500

9.500

9.500

801

80104

Modernizacja budynku PP nr 2 w Praszce
źródła finansowania:
1. środki własne - 24.530

24.530

24.530

801

80110

Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Praszce
źródła finansowania:
1. środki własne - 68.900

68.900

68.900

900

90015

Budowa odcinków oświetlenia drogowego
źródła finansowania:
środki własne - 70.000
fundusz sołecki - 11.900

81.900

81.900

900

90019

Dotacja na usuwania azbestu
źródła finansowania:
1. środki własne - 50.000

50.000

50.000

921

92195

Budowa placu wiejskiego
źródła finansowania:
1. fundusz sołecki - 13.305

13.305

13.305

921

92195

Wyposażenie placu zabaw
źródła finansowania:
1. fundusz sołecki - 15.437

15.437

15.437

926

92601

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo -wypoczynkowego we wsi Strojec
źródła finansowania:
kredyt - 200.000
dotacja PROW- 350.000
środki własne - 0

550.000

4.000
4.000

554.000


926

92601

Budowa szatni sportowej dla LKS w Przedmościu
źródła finansowania:
fundusz sołecki - 2.400

2.400

2.400

926

92601

Budowa parkingu przy hali sportowej " Kotwica" w Praszce
źródła finansowania:
środki własne

0

660.000


660.000

660.000


926

92601

Budowa linii kablowej zasilającej do budynku Pływalni Krytej w Praszce
źródła finansowania:
środki własne

0

28.000


28.000

28.000


6.465.224

6.112.224

§ 2.

Zmniejsza się kwotę deficytu do 1.919.105 zł.

§ 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:

1. Dochody 35.929.124,90 zł, w tym: dochody bieżące31.879.642,54 zł, dochody majątkowe 4.049.482,36 zł.

2. Wydatki 37.848.229,90 zł, w tym: wydatki bieżące 31.091.128,21 zł, wydatki majątkowe 6.757.101,69 zł.

3. Przychody 5.325.405 zł.

4. Rozchody 3.406.300 zł.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Bogusław Łazik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama