reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana poz. 645, poz. 1318) oraz art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593), Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2013 r. poz. 685, zmiana poz. 979, poz. 1260) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/131/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/223/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowanego na terenie Gminy Skoroszyce

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I. Zasady ogólne:

1. Przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności
z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.

3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu PSZOK, zasad BHP, ppoż. oraz poleceń pracownika punktu.

II. U stalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady trzy dni w tygodniu.

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Skoroszyce na podstawie dokumentu wskazującego miejsce zamieszkania.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6. DO PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,

- zmieszane odpady komunalne,

- zmieszane odpady budowlane,

- odpady zawierające azbest (np. eternit),

- szyby samochodowe,

- części samochodowe,

- szkło zbrojone i hartowane,

- zakaźne odpady medyczne,

- zakaźne odpady weterynaryjne.

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczenia i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u potwierdza przyjęcie odpadów na formularzu zawierającym dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu a także wskazanie nieruchomości z której pochodzą odpady.

9. W przypadku dostarczenia odpadów przez inną jednostkę - przedsiębiorcę w imieniu mieszkańca, jednostka - przedsiębiorca winna okazać stosowane upoważnienie lub oświadczenie od kogo pochodzą odpady. Pracownik na wniosek dostarczającego wystawi potwierdzenie przyjęcia odpadu.

10. Odpady płynne m.in. niebezpieczne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

11. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do rozładunku odpadów we własnym zakresie w ściśle określone miejsca wskazane przez pracownika PSZOK.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu 77 431-83-97.

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Skoroszyce.

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej www.bip.skoroszyce.pl oraz www.skoroszyce.pl


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/223/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów z gospodarstwa domowego /rok

20 01 01

Papier i tektura

opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe,

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania,

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych,

b.o.

20 01 10

Odzież

-

b.o.

20 01 11

Tekstylia

-

b.o.

20 01 13*

Rozpuszczalniki

-

b.o.

20 01 14*

Kwasy

-

b.o.

20 01 15*

Alkalia

-

b.o.

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

-

b.o.

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe,

b.o.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon,

b.o.

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-

b.o.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-

b.o.

20 01 32

leki inne niż wymienione w
20 01 31

-

b.o.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-

b.o.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-

b.o.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym,

b.o.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych,

b.o.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno nie malowane, niezanieczyszczone,

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne niezanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu i gumy,

b.o.

20 01 40

Metale

-

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 02 02

Gleba i ziemia w tym kamienie

gleba i ziemia niezanieczyszczone

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych, materace

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne,

b.o.

16 01 03

Zużyte opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

b.o.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne niezanieczyszczone pochodzące z remontu mieszkań i budynków mieszkalnych

b.o.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD.,

b.o.

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne,

b.o.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach niebezpiecznych

b.o.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych

b.o.

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony
w 08 03 17

-

b.o.

20 01 99

Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

popiół

b.o.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama