reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) i art. 211, 212, 217 ust. 2, pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Skoroszyce uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę ………………………..…… 26 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę…………….................................................26 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1; tabela 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ………………………..…… 190 559,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę…………….................................................133 328,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę................................................................ 57 231,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1; tabele 2 i 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę ………………………..… 140 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę …………………………………………… 40 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę ……………………………………….. 100 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2; tabele 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ………………………..… 304 559,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę …………………………………………… 169 559,00 zł, 2 ) wydatki majątkowe o kwotę ……………………………………….. 135 000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2; tabele2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXV/202/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian budżet rok 2014 wynosi: Dochody:…………………………………………………………………… 15 492 045,00 zł; w tym:

- dochody bieżące w wysokości ………………………………......... 15 382 376,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości………………….....………....... 109 669,00 zł; z tego: dotacje na zadania zlecone:………………………………………… 1 659 201,00 zł;

2. Przychody:………………………………………………………...…….. 786 840,00 zł;

3. Wydatki:…………………………………………………….…………… 15 678 885,00 zł; w tym:

- wydatki bieżące w wysokości……….…………………..…............ 15 188 185,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości………………………..………... 490 700,00 zł; z tego: wydatki na zadania zlecone:………………..……….……...……… 1 659 201,00 zł;

4. Rozchody:…...……………………………………………….…............... 600 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/225/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Plan dochodów Gminy Skoroszyce na rok 2014 .

Zmniejszenia w złotych:

Dz.

Rozdz.

§

N a z w a

Kwota

I Dochody bieżące

852

Pomoc społeczna

26 000,00

85295

Pozostała działalność

26 000,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

26 000,00

Razem dochody bieżące

26 000,00

Tabela Nr 2

Zwiększenia w złotych

Dz.

Rozdz.

§

N a z w a

Kwota

I Dochody bieżące

750

Administracja publiczna

118 000,00

75023

Urzędy gmin

118 000,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

118 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 328,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

15 328,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

15 328,00

Razem dochody bieżące

133 328,00

Tabela Nr 3

Zwiększenia w złotych


Dz.


Rozdz.


§

N a z w a


Kwota


I. Dochody majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

20 000,00

758

Różne rozliczenia

25 183,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

25 183,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

25 183,00

926

Kultura fizyczna

12 048,00

92601

Obiekty sportowe

12 048,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

12 048,00

Razem dochody majątkowe

57 231,00

Ogółem dochody

57 231,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/225/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy Skoroszyce na rok 2014

Wydatki budżetu Gminy Skoroszyce na rok 2014.

Tabela Nr 1

Zmniejszenia wydatków bieżących ( w złotych)

I. Wydatki bieżące
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan na 2013 r. (5+8+9+10+11+12)

z tego wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych
(6+7)

w tym:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków art..5 ust.1
pkt 2 i 3

wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

wydatki na obsługę długu

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
wraz z odpisem na fundusz socjalny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

852

Pomoc społeczna

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostała działalność

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R a z e m zmniejszenia wydatków bieżących

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwiększenia wydatków bieżących ( w złotych)

Tabela Nr 2

I. Wydatki bieżące
Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan na 2013 r. (5+8+9+10+11+12)

z tego wyodrębnia się:

wydatki jednostek budżetowych
(6+7)

w tym:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane
z udziałem środków art..5 ust.1
pkt 2 i 3

wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

wydatki na obsługę długu

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
wraz z odpisem na fundusz socjalny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

010

Rolnictwo i łowiectwo

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostała działalność

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 559,00

1 559,00

0,00

1 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70095

Pozostała działalność

1 559,00

1 559,00

0,00

1 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

Administracja publiczna

158 000,00

158 000,00

145 400,00

12 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin

158 000,00

158 000,00

145 400,00

12 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R a z e m zwiększenia wydatków bieżących

169 559,00

169 559,00

145 400,00

24 159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tabela Nr 3

Zmniejszenia wydatków majątkowych ( w złotych)

I. Wydatki majątkowe na rok 2014

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan
na 2014 r.
(5+7+8+9)

z tego wyodrębnia się:

wydatki na inwestycje

w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne

wydatki na zakup
i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dotacje na zakupy
i zadania inwestycyjne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

600

Transport i łączność

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem zmniejszenia wydatków majątkowych

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Tabela Nr 4

Zwiększenia wydatków majątkowych ( w złotych)

I. Wydatki majątkowe na rok 2014

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan
na 2014 r.
(5+7+8+9)

z tego wyodrębnia się:

wydatki na inwestycje

w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne

wydatki na zakup
i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Dotacje na zakupy
i zadania inwestycyjne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

105 000,00

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

105 000,00

105 000,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000,00

20 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami - rekultywacja

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem zwiększenia wydatków majątkowych

135 000,00

125 000,00

105 000,00

10 000,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/225/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Plan zadań i zakupów inwestycyjnych Gminy Skoroszyce
realizowanych w 2014 roku, ze wskazaniem źródeł finansowania.

Lp.

Nazwa inwestycji, programu- projektu lub rodzaj zakupów inwestycyjnych

Środki budżetowe
2014 w złotych

Pożyczka/
kredyt

Uwagi
(Montaż finansowy)

1.

2.

3.

4.

5.

1.


Inwestycje w rozdziale 60016

116 502

1.1

Dokumentacja projektowa na drogę ( ulica Szkolna
w Chróścinie)


100 000

1.2

Wykonanie łącznika drogi gminnej z drogą wojewódzką
W miejscowości Stary Grodków


16 502

2.


Inwestycje w rozdziale 70005


10 000

2.1


Zakup działek do zasobu gminnego


10 000


3.


Inwestycje w rozdziale 75095


11 330


3.1

Projekt w ramach konkursu MRR pn." Rozwój miast poprzez wzmacnianie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpraca z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"


11 330


4.


Inwestycje w rozdziale 75412


105 000


4.1


Zakup samochodu pożarniczego-średniego dla jednostki OSP w Makowicach


105 000


5.

Inwestycje w rozdziale 90002

30 000


5.1


Rekultywacja gminnego składowiska odpadów


20 000


5.2


Wyposażenie stanowisk w sprzęt komputerowy


10 000


6.

Inwestycje w rozdziale 90015

49 138


6.1

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego ulica Róź w Chróścinie


30 000

6.2


Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa nowej linii oświetlenia ulicznego; w miejscowości Makowice.


19 138


7.

Inwestycje w rozdziale 90017

160 730

7.1

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)

150 000

7.2

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzeziny

10 730

8.


Inwestycje w rozdziale 92105

8 000

8.1

Wymiana pieca c.o. wraz z osprzętem w budynku świetlicy wiejskiej w Makowicach

8 000


Razem


490 700


Informacje uzupełniające : Jednostką organizacyjną realizującą programy lub koordynującą ich
wykonanie jest Urząd Gminy Skoroszyce,


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/225/2014
Rady Gminy Skoroszyce
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku.

Lp.

Dział

rozdział

paragraf

Razem

w tym:

Dotacja podmiotowa /kwota w zł/

Dotacja celowa /kwota w zł/

Jednostka sektora finansów publicznych

Jednostka spoza sektora finansów publicznych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

801

80146

2330

11 900,00

0,00

11 900,00

Urząd Marszałkowski

3.

750

75095

6610

11 330,00

0,00

11 330,00

Gmina Nysa

4.

754

75412

6230

105 000,00

0,00

105 000,00

OSP Makowice

5.

900

90017

6210

160 730,00

0,00

160 730,00

Zakład budżetowy

6.

926

92605

2360

60 000,00

0,00

60 000,00

Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert

7.

921

92105

2480

180 000,00

180 000,00

0,00

Ośrodek Kultury Gminy Skoroszyce


RAZEM


528 960,00


180 000,00


348 960,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama