| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/287/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 23 maja 2014 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 poz. 594 , 645 i 1318, 2014r poz.379 )Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Gorzów Śląski, których właścicielem lubzarządzającym jest Gmina Gorzów Śląski.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gorzów Śląski w treści określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 5 grudnia 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Gorzów Śląski, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gorzów Śląski, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Neugebauer


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 23 maja 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom

l.p.

Miejscowość

Nazwa przystanku

Lokalizacja

1

2

3

4

1.

Krzyżanowice

Krzyżanowice

Wiata przystankowa przy drodze powiatowej
nr 1908, zlokalizowana naprzeciw posesji nr 25

2.

Krzyżanowice

Krzyżanowice II

Przystanek przy drodze powiatowej nr 1908,
obok zjazdu do posesji nr 53a

3.

Zdziechowice

Zdziechowice Zamek

Przystanek zlokalizowany naprzeciw Zamku w pobliżu skrzyżowania drogi gminnej nr 100808
z drogą powiatową nr 1908

4.

Zdziechowice

Zdziechowice Sklep

Przystanek zlokalizowany przed sklepem przy drodze powiatowej nr 1908

5.

Uszyce

Uszyce OSP

Wiata przystankowa przy drodze gminnej
nr 100801, zlokalizowana obok budynku OSP

6.

Uszyce

Uszyce SHR

Przystanek zlokalizowany w obrębie skrzyżowania dróg gminnych nr 100801 i nr 100802

7.

Uszyce

Uszyce Zatoka

Przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu drogi gminnej nr 100801 relacji Uszyce - Dzietrzkowice przy posesji nr 162

8.

Uszyce

Uszyce Szkoła

Przystanek przy drodze powiatowe nr 1902, zlokalizowany przy szkole podstawowej

9.

Goła

Goła Wieś

Wiata przystankowa zlokalizowana na łuku drogi powiatowej nr 1902, przy posesji nr 25

10.

Goła

Goła Przytoczna

Wiata przystankowa przy drodze powiatowej
nr 1905, zlokalizowana przy posesji nr 7

11.

Nowa Wieś

Tęczynów

Wiata przystankowa przy drodze gminnej
nr 100812 zlokalizowana przy posesji nr 143

12.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Byczyńska

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej
nr 42, km 52+140 przy posesji nr 52, ul. Byczyńska

13.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. ZSG

Przystanek zlokalizowany przy drodze krajowej
nr 42, km 51+000, na placu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, ul. Byczyńska

14.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Szkoła

Wiata przystankowa zlokalizowana przy drodze krajowej nr 42, km 50+965 - ul. Byczyńska
przy posesji nr 20

15.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl.

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu ul. Chopina i ul. Wojska Polskiego
DK42 km 50+100

1

2

3

4

16.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. II

Przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1907 -ul. Grzybowa z drogą gminną
nr 100840 -ul. Łąkowa.

17.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Zofiówka

Przystanek zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 1907 relacji Gorzów Śl. - Budzów

18.

Budzów

Budzów Wieś

Wiata przystankowa na drodze powiatowej nr 1907, zlokalizowana obok posesji nr 10

19.

Pakoszów

Pakoszów

Wiata przystankowa na drodze powiatowej nr 1907, zlokalizowana naprzeciw posesji nr 13

20.

Kobyla Góra

Kobyla Góra

Wiata przystankowa na drodze powiatowej nr 1313 zlokalizowana obok boiska i placu zabaw

21.

Dębina

Dębina

Wiata Przystankowa zlokalizowana w ciągu drogi krajowej nr 42 , km 45+700

22.

Dębina

Dębina II

Wiata Przystankowa zlokalizowana w ciągu drogi krajowej nr 42 , km 45+900

23.

Dębina

Dębina III

Przystanek zlokalizowany na drodze gminnej nr 100817, przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 42

24.

Dębina

Dębina Karpaty

Przystanek zlokalizowany na drodze gminnej - wewnętrznej nr 000051 przy posesji nr 39

25.

Pawłowice

Pawłowice Przedszkole

Przystanek zlokalizowany przy drodze gminnej
nr 100818 przy posesji nr 26

26.

Pawłowice

Pawłowice Wieś

Przystanek zlokalizowana przy drodze gminnej
nr 100818, przy posesji nr 14

27.

Pawłowice

Pawłowice OSP

Wiata przystankowa przy drodze gminnej
nr 100817 zlokalizowana w pobliżu budynku OSP

28.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Jaronia

Wiata przystankowa zlokalizowana w ciągu drogi powiatowej nr 1913 - ul. Jaronia

29.

Skrońsko

Skrońsko Przedszkole

Przystanek przy drodze gminnej nr 100823 zlokalizowany naprzeciw budynku przedszkola

30.

Skrońsko

Skrońsko Skrzyżowanie

Przystanek na drodze powiatowej nr 1924 w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 487

31.

Kozłowice

Kozłowice
Dęby

Przystanek na drodze powiatowej nr 1312,
przy skrzyżowaniu z droga gminną nr 100824

32.

Kozłowice

Kozłowice
Szkoła

Przystanek na drodze powiatowej nr 1312,
przy budynku szkoły podstawowej

33.

Kozłowice

Kozłowice

Wiata przystankowa lokalizowana przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1312 i nr 1913 .

34.

Kozłowice

Kozłowice
Czerwone Osiedle

Przystanek na drodze powiatowej nr 1913 przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 100824

35.

Kozłowice

Kozłowice
Siwe Osiedle

Przystanek na drodze powiatowej nr 1312
przy posesji nr 7

1

2

3

4

36.

Jamy

Jamy Wieś

Wiata przystankowa zlokalizowana na łuku drogi powiatowej nr 1314

37

Gorzów Śląski

Karłów

Wiata przystankowa przy drodze krajowej nr 42
km 47+000 przy posesji nr 80

38.

Gorzów Śląski

Karłów II

Przystanek przy drodze krajowej nr 42
km 47+250 przy posesji nr 71

39.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Kluczborska - Leśniki

Przystanek zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 42, km 48+550 przy posesji nr 66

40.

Gorzów Śląski

Gorzów Śl. Kluczborska - Leśniki II

Przystanek zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 42, km 48+480 przy posesji nr 66

41.

Jastrzygowice

Jastrzygowice
Skrzyżowanie

Przystanek zlokalizowany na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1917 z droga gminną nr 100820

42.

Jastrzygowice

Jastrzygowice
Przedszkole

Przystanek na drodze powiatowej nr 1917 zlokalizowany naprzeciw budynku przedszkola

43.

Jastrzygowice

Jastrzygowice
Wieś

Wiata przystankowa zlokalizowana na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1919 i nr 1917


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/287/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 23 maja 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gorzów Śląski

§ 1. Warunkiem korzystania z przystanków przez operatorów i przewoźników jest zawarcie umowy miedzy Gminą Gorzów Śląski, a korzystającym z przystanków.

§ 2. 1. Umowa, o której mowa w § 1 zawierana jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika składany do Burmistrza Gorzowa Śląskiego na adres Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15, do którego należy dołączyć:

a) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

b) proponowany rozkład jazdy;

c) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia roboczego, soboty, dni świątecznych;

d) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną;

e) określenie przystanków zgodnie z załącznikiem na 1 do Uchwały, na których operator lub przewoźnik planuje wykonywać przewozy;

§ 3. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Z przystanków komunikacyjnych operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać wyłącznie w celu wykonywania przewozu osób.

2. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

3. Operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych zgodnie z rozkładem jazdy.

4. Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego.

5. Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i obłożenia konkretnego przystanku i nie może trwać dłużej niż czas niezbędny na obsługę pasażerów.

6. Korzystanie z przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w sposób nie utrudniający ruch innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z poszanowaniem zasad organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

7. Informację dotyczącą rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza na swój koszt organizator lub przewoźnik w miejscu do tego przeznaczonym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »