Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIII/306/2014 Rady Gminy Pokój

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 220.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 120.000,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian zadania inwestycjne budżetu na 2014 r. określa załącznik Nr 4 pod nazwą "Zadania inwestycyjne w 2014 r.".

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/306/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1 do uchwały nr XXXIII.306.2014


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/306/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2 do uchwały nr XXXIII.306.2014


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/306/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3 do uchwały nr XXXIII.306.2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/306/2014
Rady Gminy Pokój
z dnia 26 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4 do uchwały nr XXXIII.306.2014

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe