Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXIX/240/14 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzeleczki dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. ze zm.) i art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) Rada Gminy Strzeleczki uchwala się, co następuje:

§ 1. Spółki wodne, prowadzące działalność na terenie Gminy Strzeleczki, mogą otrzymywać pomoc finansową z budżetu Gminy Strzeleczki, w postaci dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, na terenie objętym ich działaniem.

§ 2. 1. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 90% wartości wykonywanych zadań, określonych w § 1.

2. Przyznanie dotacji celowej nastąpi po przedstawieniu przez spółkę wodną dokumentów gwarantujących zabezpieczenie udziału własnego w realizowanym zadaniu.

§ 3. 1. Łączna kwota dotacji celowej dla spółek wodnych ustalana będzie przez Radę Gminy Strzeleczki na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej i uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy Strzeleczki.

2. Wójt Gminy Strzeleczki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzeleczki na realizację zadań, o których mowa w § 1 oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki.

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, wskazuje się:

1) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Strzeleczki na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań określonych w § 1 niniejszej uchwały w danym roku budżetowym;

2) termin składania wniosków.

4. Termin ustalony na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 4. 1. Dotacje celowe na realizację zadań, objętych niniejszą uchwałą, przyznawane są na wniosek złożony przez spółkę wodną, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny odpis dokumentu rejestrowego spółki wodnej oraz jej statut;

2) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej uchwały budżetowej spółki wodnej;

5) przedmiar robót z określoną wartością zadania, szczegółowym opisem zadania, na które ma być udzielona dotacja oraz terminem jego realizacji.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia, bądź uzupełnienia wniosku w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.

5. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację celową na realizację zadań określonych w § 1, uwzględnia się ocenę możliwości ich realizacji przez spółkę wodną oraz przewidywane efekty ich realizacji w celu uzyskania należytego funkcjonowania urządzeń wodnych.

6. Kompletny wniosek rozpatruje się w terminie do 30 dni od daty wpływu.

§ 5. 1. Rozpatrywanie wniosków odbywa się po przyjęciu przez Radę Gminy Strzeleczki uchwały budżetowej.

2. Po rozpatrzeniu wniosków, Wójt Gminy Strzeleczki podejmuje decyzję co do przyznania dotacji, kierując się ich poprawnością i merytoryczną zawartością.

3. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzeleczki.

§ 6. 1. Warunkiem udzielenia spółce wodnej dotacji celowej, na realizację zadań określonych w § 1, jest zaplanowanie wydatku w budżecie Gminy Strzeleczki, a następnie zawarcie umowy przez Gminę Strzeleczki ze spółką wodną.

2. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykorzystania dotacji;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 7. 1. Udzielona spółce wodnej dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w formie sprawozdania, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do sprawozdania należy dołączyć kopie następujących dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) umowy zawarte z wykonawcami robót;

2) polecenie przelewu należności dla wykonawców robót;

3) protokoły odbioru robót;

4) faktury za wykonane prace i inne dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty.

3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Gminy Strzeleczki na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 ze zm.).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Włodzimierz Wolny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/240/14
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 28 maja 2014 r.

..........................................................

(nazwa spółki składającej wniosek)

WNIOSEK

o udzielenie pomocy finansowej w roku........................ w formie dotacji celowej spółce wodnej

..........................................................................................................................................................................

działającej na terenie Gminy Strzeleczki na...............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

I. Dane dotyczące wnioskodawcy:

1. Nazwa spółki wodnej ...................................................................................................................................

2. Adres ............................................................................................................................................................

3. Data wpisu i numer w katastrze wodnym.....................................................................................................

4. Numer rachunku bankowego........................................................................................................................

5. Zakres działania spółki wodnej.....................................................................................................................

6. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej (nazwiska, imiona,

miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu) .............................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7. Informacja o posiadanych zasobach finansowych:.......................................................................................

..........................................................................................................................................................................

II. Działalność spółki wodnej:

a) udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania ........................................................................ %,

b) wnioskowany udział Gminy w kosztach realizacji zadania ......................................................................... %,

c) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania..............................................................................

....................................................................................................................................................................…..

………………………………………………………………………………………………………………..

III. Czas realizacji zadania: ............................................................................................................................

IV. Miejsce realizacji zadania oraz szczegółowy opis zadania zgodnie z przedmiarem robót oraz harmonogramem……………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Załączniki:

1) aktualny odpis dokumentu rejestrowego spółki wodnej oraz jej statut;

2) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uchwały budżetowej spółki wodnej na rok, w którym wnioskuje się o udzielenie pomocy;

5) przedmiar robót z określoną wartością zadania, szczegółowym opisem zadania, na które ma być udzielona dotacja oraz terminem jego realizacji.

Podpisy osób działających w imieniu spółki wodnej:

...................................................................................................................................................................


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/240/14
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 28 maja 2014 r.

SPRAWOZDANIE

.......................................................................

Nazwa spółki składającej sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

za okres ................................................................ z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji

celowej udzielonej spółce wodnej przez Gminę Strzeleczki na podstawie umowy dotacji

Nr ................................................................... z dnia ...................................................................

1. Nazwa jednostki realizującej zadanie oraz szczegółowy opis zadania wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (nazwa obiektu - zakres wykonanych robót i lokalizacja, zakres rzeczowy - jednostka miary, ilość, charakterystyka obiektu - powierzchnia zmeliorowana, długość rowów, uchwalona stawka dla danego obiektu, ściągalność składek w %, nakłady finansowe - całkowity koszt zadania, środki własne, środki dotacji Gminy Strzeleczki, inne):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2. Data rozpoczęcia robót:

...................................................................................................................................................................

3. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru:

...................................................................

4. Uzyskany efekt:

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5. Nazwa wykonawcy robót:

..................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

6. Tryb wyboru wykonawcy robót:

..................................................................................................................................................................

7. Kwota przyznanej przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji zgodnie z umową dotacji:

.................................................................................................................................................................

8. Kwota otrzymanej przez spółkę wodną dotacji:

................................................................................................

9. Kwota wykorzystanej przez spółkę wodną dotacji na realizację zadania:

........................................................

10. Kwota niewykorzystanej przez spółkę wodną dotacji:

................................................................................

11. Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy Strzeleczki: …….................................................

12. Kwota wkładu finansowego spółki wodnej:

................................................................................................

13. Inne źródła finansowania (wymienić źródła oraz kwotę): ...........................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Data przekazania należności wykonawcy robót oraz kwota należności: .....................................................

...............................................................................................................................................................

Załączniki (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

1) umowy zawarte z wykonawcami robót;

2) polecenia przelewu należności dla wykonawców robót;

3) protokoły odbioru robót;

4) faktury za wykonane prace i inne dokumenty finansowe potwierdzające poniesione koszty.

Na oryginałach faktur i innych dokumentach finansowych potwierdzających poniesione koszty, spółka wodna zamieszcza klauzulę o sfinansowaniu robót z dotacji budżetu Gminy Strzeleczki, zgodnie z umową Nr ……………………. z dnia .................................................

Podpisy osób działających w imieniu spółki wodnej:

Strzeleczki, dnia ...................................... ……………………………………………………….

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe