Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja Nr OWR-4210-53/2013/2014/564/X-A/MGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami), oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu

posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 7490005094

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła

ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

na okres do dnia 3 0 czerwca 201 5 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia z dnia 12 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/585/564/U/OT-6/98/TT ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/612/564/U/OT-6/98/TT ze zmianami, w dniu 4 grudnia 2013 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

W cenach i stawkach opłat uwzględniono uzasadnioną wysokość zwrotu z kapitału, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego..

Radca Prezesa URE w Południowo - Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Andrzej Łukasiewicz

Otrzymują:

1) Grupa Azotu  Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

ul. Mostowa 30A, 47-220 Kedzierzyn - Koźle

2) Wojewoda Opolski

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 15 listopada 2013 r. na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Monika Gawlik - Radca Prezesa URE


Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-53/2013/2014/564/X-A/MGa
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe