Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/361/14 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 oraz 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm[1])) w związku z uchwałą Nr XLII/382/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Głubczyce", uchwala się:

Regulamin dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

§ 1. 1. Regulamin ustala zasady przyznawania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce.

2. Dofinansowaniu podlegają zadania ujęte w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Głubczyce", stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/382/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i Gminy Głubczyce".

3. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz środki beneficjenta końcowego.

4. Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Głubczyce o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

5. W razie nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, nie będzie ono realizowane.

6. Zasady dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Głubczyce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

7. Jeżeli w trakcie realizacji zadania nastąpi zmiana zasad dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zasady i tryb udzielania pomocy finansowej mogą zostać zmodyfikowane przez Radę Miejską w Głubczycach.

§ 2. 1. Ubiegającymi się o dofinansowanie zadania mogą być osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe (na podstawie dodatkowej zgody Funduszu), rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy oraz pozostali właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), zamierzający zrealizować przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu z obiektów zlokalizowanych na nieruchomości położonej na terenie Gminy Głubczyce, do której posiadają tytuł prawny.

2. Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest dofinansowane będą w 85% z Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3. Beneficjent końcowy, przez którego rozumie się również np. osoby fizyczne, rolnika, przedsiębiorcę, zobowiązany jest do poniesienia 15% środków własnych, które wpłaci na konto gminy jako wymagany wkład.

4. W przypadku, gdy budynek z którego usuwany będzie azbest jest związany z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy, pomoc uzyskana z tego programu będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379, poz. 5 z 28 grudnia 2006 r.).

5. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337, poz. 35 z 21 grudnia 2007 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanej przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

6. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193, poz. 6 z 25 lipca 2007r.).

7. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których wnioskodawca, określony w § 2 ust. 1, sporządził i złożył Marszałkowi Województwa lub Burmistrzowi Głubczyc "informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31) oraz posiada aktualną ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 ze zmianami).

8. Zadania podlegające dofinansowaniu na podstawie niniejszej uchwały nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż przed zawarciem umowy z Gminą Głubczyce .

§ 3. Procedura realizacji zadania:

1) Po uzyskaniu informacji o ogłoszeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu konkursu dla gmin z terenu województwa opolskiego, Burmistrz Głubczyc zawiadamia o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głubczyce przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach, na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz tablicach ogłoszeń na terenach wiejskich,

2) Zawiadomienie określa w szczególności miejsce i termin przyjmowania wniosków,

3) Planujący realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w obrębie Gminy Głubczyce, występuje z wnioskiem do Burmistrza Głubczyc o dofinansowanie tych prac,

4) Dofinansowaniem objęty jest następujący zakres prac:

a) demontaż azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów lub zebranie wyrobów wcześniej zdemontowanych z obiektów znajdujących się na nieruchomości;

b) transport odpadu niebezpiecznego do miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie;

c) unieszkodliwianie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, poprzez składowanie.

§ 4. 1. Druki wniosku wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 2, dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz na stronie internetowej www.glubczyce.pl .

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) Dokument, potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, obowiązkowo należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania;

2) Kserokopię dowodu osobistego (oryginał dowodu do wglądu);

3) Informację o wyrobach zawierających azbest złożoną do właściwego Organu: Marszałka Województwa Opolskiego lub Burmistrza Głubczyc, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

4) Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

5) Kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest lub składowany jest azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres;

6) Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy wnioskodawca dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie robót, związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej (z pismem w/w organu o nie wniesieniu sprzeciwu na to zgłoszenie) lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę - stanowiące załącznik nr 1 do wniosku;

7) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioskodawca zobowiązany do złożenia w/w formularza ma również obowiązek do przedłożenia wszystkich zaświadczeń lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał w okresie trzech lat obrotowych (dwóch poprzedzających i w roku złożenia wniosku), bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, jak również zobowiązany jest do złożenia informacji w zakresie prowadzonej przez niego działalności, sytuacji ekonomicznej w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz informacji w zakresie wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3. Wniosek wraz z załącznikami składać należy w jednym egzemplarzu (w przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów, w celu stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem) w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce.

4. Wniosek może zostać podpisany przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć pełnomocnictwo.

§ 5. 1. O zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do dofinansowania może decydować kolejność złożenia kompletnego wniosku.

2. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tych przedsięwzięć.

3. Złożone wnioski weryfikowane będą przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

4. Wnioski ostatecznie niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

5. Zaakceptowany wniosek stanowi podstawę do wystąpienia Burmistrza Głubczyc o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

6. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania, uzyskanego ze środków zewnętrznych, Burmistrz Głubczyc przekazuje zainteresowanym stronom, po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

7. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany będzie podpisać umowę z Burmistrzem Głubczyc, w której określone zostaną warunki, terminy realizacji zadania oraz obowiązki stron.

§ 6. 1. Burmistrz Głubczyc przeprowadzi procedurę wyboru Wykonawcy zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub dokonuje wyboru zachowując zasadę uczciwej konkurencji, który na zlecenie Gminy Głubczyce dokonywać będzie demontażu, zbierania wyrobów azbestowych, transportu do miejsca unieszkodliwiania i przekazania do unieszkodliwienia powstałych odpadów azbestowych.

2. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace będzie firma spełniająca warunki aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi.

§ 7. 1. Przedstawiciele Urzędu zastrzegają sobie możliwość sprawdzania realizacji zadań określonych we wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem wykazanym w dokumentach Burmistrz zastrzega prawo rozwiązania umowy, skutkujące zmniejszeniem lub odmową udzielenia dotacji.

§ 8. 1. Wnioski ostatecznie niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

2. W ramach projektu nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów z których zostanie usunięty azbest.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/208/12 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Głubczyce, zmieniona uchwałą Nr XLII/322/13 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2012 r. poz 1611 oraz z 2013 r. poz. 2666).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe