Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/366/14 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych na terenie Gminy Głubczyce

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 oraz 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379) art. 400 a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.[1])) uchwala się:

Zasady udzielenia dotacji celowej do instalacji solarnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń do powietrza w zakresie niskiej emisji na terenie Gminy Głubczyce

§ 1. Określa się kryteria wyboru, tryb postępowania oraz sposób rozliczania dotacji celowej do inwestycji z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Głubczyce, tj. do zakupu i montażu instalacji solarnych na obiektach budowlanych położonych na jej terenie, ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dotacja ma zachęcić do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych ograniczających zanieczyszczenie powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.

§ 2. 1. Do otrzymania dotacji uprawnione są:

1) osoby fizyczne; będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi,

2) wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi.

2. Dotacja obejmuje zakup i montaż instalacji solarnych na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub/i do wspomagania centralnego ogrzewania obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Głubczyce.

3. Dotacji nie podlega zakup używanych instalacji solarnych.

4. Wnioskodawca zalegający ze zobowiązaniami finansowymi wobec Gminy Głubczyce nie mogą ubiegać się o dotację do instalacji solarnych, do czasu ich uregulowania.

§ 3. 1. Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w Uchwale Rady Miejskiej zatwierdzającej budżet.

2. Wnioskodawcy, którzy podpisali umowę o dotację, a którzy z własnej winy nie wywiązali się z wykonania zadania nie mogą ponownie ubiegać się o dotację w ciągu następnych dwóch lat.

3. Dotacja na dany obiekt budowlany może zostać przyznana jeden raz na 10 lat.

4. Wnioski o dotację można składać przez cały rok.

5. Wypłata dotacji będzie realizowana według kolejności składania kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tego zadania w danym roku.

6. W razie wyczerpania środków przewidzianych na dotację w roku złożenia wniosków, wszystkie wnioski zaległe załatwiane będą w pierwszej kolejności w roku następnym.

§ 4. 1. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz materiałów wchodzących w skład układu solarnego.

2. Wnioskodawca może uzyskać dotację do zakupu i montażu instalacji solarnej w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 000 (trzy tysiące złotych).

3. Koszty kwalifikowane ustalane będą na podstawie faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

4. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca posiada:

1) udokumentowaną sprawozdaniem z badań lub certyfikatem sprawność powyżej 80%; wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

2) europejski certyfikat na znak " SOLAR KEYMARK" nadany przez jednostkę certyfikującą albo sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN-12975-1:2007 i PN EN 12875-2:2007 lub w jej europejskim odpowiedniku.

§ 5. 1. Wnioskodawca składa pisemny wniosek do Burmistrza Głubczyc o dotację do przedsięwzięcia przed przystąpieniem do jego realizacji.

2. Do wniosku ubiegający się o dotację zobowiązany jest przedłożyć

1) uproszczona dokumentacje techniczną;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek;

3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Głubczycach o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane (z informacją o przyjęciu zgłoszenia i nie wniesieniu uwag przez w/w organ);

4) w przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych należy dołączyć pismo ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach, potwierdzające że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.

3. Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

§ 6. 1. Po spełnieniu wszystkich wymagań zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Głubczyce a wnioskodawcą realizującym przedsięwzięcie, o którym mowa w § 2 ust 2.

2. Umowa, określać będzie w szczególności:

1) rodzaj planowanej do zakupu instalacji solarnej;

2) szacunkowy koszt realizacji oraz maksymalną wielkość dotacji;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia;

4) tryb kontroli wykonania zadania;

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

3. Ustala się, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie do 2 miesięcy od chwili podpisania umowy.

§ 7. Dotacja do montażu instalacji solarnych na obiektach budowlanych może być przyznana:

1) po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy;

2) po wykonaniu prac objętych wnioskiem;

3) jeżeli zamontowana instalacja solarna służy do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Głubczyce;

4) do nowych obiektów budowlanych pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

§ 8. Wnioskodawca przy montażu instalacji solarnej winien przestrzegać zasad:

1) zlecenia wykonania inwestycji specjalistycznej firmie lub wykonania jej we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej;

2) wykorzystania wyłącznie urządzeń nowych posiadających aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie, wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego, atest lub certyfikat.

§ 9. Po wykonaniu montażu instalacji solarnej wnioskodawca przedkłada:

1) faktury/rachunki wystawione na nazwisko wnioskodawcy; na fakturach/rachunkach winny być wyszczególnione koszty kwalifikowane. Jeżeli na fakturze/rachunku nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany w takim wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawiającego fakturę/rachunek;

2) protokół końcowego odbioru instalacji, wystawiony przez wykonawcę robót;

3) udokumentowaną sprawozdaniem z badań lub certyfikatem sprawność powyżej 80%; wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;

4) europejski certyfikat na znak "SOLAR KEYMARK" nadany przez jednostkę certyfikującą albo sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN-12975-1:2007 i PN EN 12875-2:2007 lub w jej europejskim odpowiedniku.

§ 10. 1. Przed dokonaniem wypłaty dotacji, a także przez okres 5 lat dotowany zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem.

2. Przed wypłatą dotacji Gmina dokona czynności odbiorowych i sprawdzenia wykonania zadania związanego z montażem układu solarnego na nieruchomości wnioskodawcy.

3. Z czynności odbiorowych sporządzony zostanie przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Głubczycach protokół odbioru.

4. Pozytywny protokół odbioru uprawnia dotującego do przyznania dotacji zgodnej z warunkami umowy.

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, wad, uchybień lub innych nieprawidłowości, wydane zostanie zalecenie dotyczące ich usunięcia. Po ich usunięciu, wnioskodawca może wystąpić o ponowny odbiór.

6. Zatwierdzona przez Burmistrza Głubczyc dotacja wypłacona będzie na wskazany rachunek bankowy ubiegającego się o dotacje w terminie do 30 dni, po dokonaniu odbioru przedsięwzięcia.

§ 11. W przypadku gdy dotowany przed upływem 5 lat od zamontowania, zlikwiduje instalację solarną do której otrzymał dotację, zobowiązany będzie do zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami

§ 12. Wzory formularzy wynikających z niniejszej uchwały, zostaną określone przez Burmistrza.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47 i 457.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe