Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/342/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.[1])) oraz art.6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.[2])), art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.[3])) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/276/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienia się § 2, który otrzymuje następujące brzmienie: "Na inkasentów opłaty, o której mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby:

1) Marek Kaczmarczyk - sołectwo Chróścielów;

2) Genowefa Kozdrowicka - sołectwo Dzierżysław;

3) Czesław Świętanowski - sołectwo Kozłówki;

4) Jolanta Foryś - sołectwo Lubotyń;

5) Anna Tworek - sołectwo Ludmierzyce;

6) Jacek Kopaniecki - sołectwo Nasiedle;

7) Maciej Telega - sołectwo Pilszcz;

8) Maria Leusz - sołectwo Rogożany;

9) Bolesław Sitnik - sołectwo Rozumice;

10) Krzysztof Czarnuszka - sołectwo Ściborzyce Wielkie;

11) Stanisław Babiniec - sołectwo Wojnowice.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289; z 2014 r. poz. 183, poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe