Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVI/348/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 27.300,00 złotych w:

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 3.000,00 złotych,

R. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.000,00 złotych,

,, § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.000,00 złotych,"

,, § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 złotych,"

DZ. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 12.000,00 złotych,

R. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.000,00 złotych,

,, § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000,00 złotych,"

R. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 11.000,00 złotych,

,, § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 złotych,"

,, § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000,00 złotych,"

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.300,00 złotych,

R. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 12.300,00 złotych,

,, § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.800,00 złotych,"

,, § 6620 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.500,00 złotych."

§ 2.

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 27.300,00 złotych w:

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 15.000,00 złotych,

R. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000,00 złotych,

DZ. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12.300,00 złotych,

R. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 12.300,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 10.800,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.800,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.800,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 1.500,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.500,00 złotych.

§ 3.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok - "Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2014 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe" wprowadza się zmiany:

Zadania nowe

LP. 10,

DZ. 921, Rozdz. 92105

kolumna 5, 6, kwotę 1.500,00 złotych zastępuje się kwotą 3.000,00 złotych.

kolumna 8, wprowadza się kwotę 1.500,00 złotych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe