Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVI/349/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 28.000,00 złotych w:

DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 28.000,00 złotych,

R. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 28.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 28.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 28.000,00 złotych, w tym:

udział środków z Unii Europejskiej i środków zagranicznych o kwotę 20.000,00 złotych.

§ 2.

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 28.000,00 złotych w:

DZ. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20.000,00 złotych,

R. 80104 - Przedszkola o kwotę 20.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000,00 złotych,

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.000,00 złotych,

R. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 8.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.000,00 złotych.

§ 3.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok - "Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2014 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe" wprowadza się zmiany:

Zadania kontynuowane

LP. 1,

kolumna 5, kwotę 834.257,81 złotych zastępuje się kwotą 806.257,81 złotych.

kolumna 6, kwotę 602.000,00 złotych zastępuje się kwotą 574.000,00 złotych,

kolumna 7, kwotę 283.517,98 złotych zastępuje się kwotą 275.517,98 złotych,

kolumna 8, kwotę 318.482,02 złotych zastępuje się kwotą 298.482,02 złotych,

LP. 2,

kolumna 5, kwotę 839.516,75 złotych zastępuje się kwotą 847.516,75 złotych.

kolumna 6, kwotę 487.370,60 złotych zastępuje się kwotą 495.370,60 złotych,

kolumna 7, kwotę 194.701,08 złotych zastępuje się kwotą 202.701,08 złotych,

LP. 3,

kolumna 5,6,7, kwotę 340.000,00 złotych zastępuje się kwotą 360.000,00 złotych.

§ 4.

W załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XLI/305/2013 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2014 rok - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"

wprowadza się zmiany:

LP. 1,

kwotę 602.000,00 złotych zastępuje się kwotą 574.000,00 złotych,

kwotę 283.517,98 złotych zastępuje się kwotą 275.517,98 złotych,

kwotę 318.482,02 złotych zastępuje się kwotą 298.482,02 złotych.

kwotę 487.370,60 złotych zastępuje się kwotą 495.370,60 złotych,

kwotę 194.701,08 złotych zastępuje się kwotą 202.701,08 złotych.

§ 5.

Po wprowadzonych zmianach:

1) dochody bieżące wynoszą: 23.728.770,00 złotych,

2) dochody majątkowe wynoszą: 4.169.756,32 złotych,

3) wydatki bieżące wynoszą: 22.028.200,49 złotych,

4) wydatki majątkowe wynoszą: 3.908.414,81 złotych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe