Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/380/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz.594, 645 i 1318 ; z 2014r. poz.379 ) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan przychodów

o kwotę:

71.963,00 zł

§ 957 - nadwyzki z lat ubiegłych

o kwotę:

71.963,00 zł

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów

o kwotę:

17.131,99 zł

w dz.750 - Administracja publiczna

o kwotę:

47,00 zł

rozdz.75023 - Urząd Miasta

o kwotę:

47,00 zł

Dochody bieżące

o kwotę:

47,00 zł

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

o kwotę:

47,00 zł

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

w dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę:

17.084,99 zł

rozdz.85395 - pozostała działalność

o kwotę:

17.084,99 zł

Dochody bieżące

o kwotę:

17.084,99 zł

§ 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem

o kwotę:

17.084,99 zł

środków europejskich - na realizację Projektu pt. "Podnoszenie

kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek pracy" w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - źródłem dochodów są środki

z budżetu państwa.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów

o kwotę:

17.131,99 zł

w dz.750 - Administracja publiczna

o kwotę:

47,00 zł

rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie

o kwotę:

47,00 zł

Dochody bieżące

o kwotę:

47,00 zł

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

o kwotę:

47,00 zł

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

w dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę:

17.084,99 zł

rozdz.85395 - pozostała działalność

o kwotę:

17.084,99 zł

Dochody bieżące

o kwotę:

17.084,99 zł

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych

o kwotę:

17.084,99 zł

z udziałem środków europejskich - na realizację Projektu pt.

"Podnoszenie kwalifikacji klientów MGOPS szansą powrotu na rynek

pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - źródłem

dochodów jest budżet środków europejskich

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków

o kwotę:

18.400,00 zł

w dz.750 - Administracja publiczna

o kwotę:

3.400,00 zł

rozdz.75023 - Urząd Miasta

o kwotę:

3.400,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

3.400,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

3.400,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

3.400,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę:

3.400,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę:

15.000,00 zł

rozdz.90003 - oczyszczanie miast i wsi

o kwotę:

15.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

15.000,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

15.000,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

15.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

o kwotę:

15.000,00 zł

a)wywóz śmieci

o kwotę:

15.000,00 zł

§ 5. Zwiększyć plan wydatków

o kwotę:

90.363,00 zł

w dz.600 - Transport i Łączność

o kwotę:

45.000,00 zł

rozdz.60016 - drogi publiczne gminne

o kwotę:

45.000,00 zł

Wydatki majatkowe

o kwotę:

45.000,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

45.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

45.000,00 zł

1)modernizacja ulicy Korfantego w Zdzieszowicach - projekt

o kwotę:

15.000,00 zł

2)modernizacja ulicy Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi

o kwotę:

30.000,00 zł

wojewódzkiej nr 423 - projekt

w dz.750 - Administracja publiczna

o kwotę:

3.400,00 zł

rozdz.75023 - Urząd Miasta

o kwotę:

3.400,00 zł

Wydatki majatkowe

o kwotę:

3.400,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

3.400,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

3.400,00 zł

1)wymiana drzwi w serwerowni

o kwotę:

3.400,00 zł

w dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę:

14.000,00 zł

rozdz.75412 - ochotnicze straże pożarne

o kwotę:

14.000,00 zł

Wydatki majatkowe

o kwotę:

14.000,00 zł

1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę:

14.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę:

14.000,00 zł

1)wykonanie instalacji radiowego systemu alarmowania DSP i DTG

o kwotę:

11.000,00 zł

w remizie OSP w Krępnej

2)wykonanie instalacji alarmowej w remizie OSP w Krępnej

o kwotę:

3.000,00 zł

w dz.851 - Ochrona zdrowia

o kwotę:

7.463,00 zł

rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę:

7.463,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

7.463,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

7.463,00 zł

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

o kwotę:

1.463,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę:

463,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

o kwotę:

1.000,00 zł

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

6.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę:

2.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę:

4.000,00 zł

w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę:

15.000,00 zł

rozdz.90003 - oczyszczanie miast i wsi

o kwotę:

15.000,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

15.000,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

15.000,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

15.000,00 zł

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę:

15.000,00 zł

w dz.926 - Kultura fizyczna

o kwotę:

5.500,00 zł

rozdz.92695 - pozostała działalność

o kwotę:

5.500,00 zł

Wydatki bieżące

o kwotę:

5.500,00 zł

1.wydatki jednostek budżetowych

o kwotę:

5.500,00 zł

1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę:

5.500,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

o kwotę:

5.500,00 zł

a)remont piłkochwytu przy boisku na Osiedlu Piastów I

o kwotę:

5.500,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Monika Wąsik-Kudla

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe