Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIX/383/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice na sprawowanie opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką w żłobku lub klubie dziecięcym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014r. poz. 379) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz. 1457) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Zdzieszowice dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zdzieszowice w kwocie 200 zł miesięcznie na sprawowanie opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę Zdzieszowice dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Zdzieszowice w kwocie 100 zł miesięcznie na sprawowanie opieki nad każdym dzieckiem objętym opieką.

§ 2. 1. Podmioty ubiegające się o dotację przedstawiają Burmistrzowi Zdzieszowic wniosek zawierający:

1) nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego;

3) planowaną liczbę dzieci, które będą objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego;

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który przekazywana będzie dotacja;

5) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach, o których mowa w pkt 1-4.

6) oświadczenie podmiotu prowadzącego, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego w trakcie roku budżetowego wniosek o udzielenie dotacji winien być złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego.

3. Zatwierdzony przez Burmistrza Zdzieszowic wniosek o udzielenie dotacji stanowi podstawę ujęcia kwoty dotacji w projekcie budżetu na dany rok budżetowy.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w §1, przekazywana będzie z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

2. Dotacja za miesiąc grudzień będzie udzielona z góry w terminie do 15 grudnia i obliczona na podstawie liczby dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym według stanu na dzień 30 listopada roku rozliczeniowego.

3. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa do Burmistrza Zdzieszowic wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji, podając informację o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który składana jest informacja.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

5. Wypłata dotacji zostanie wstrzymana w danym miesiącu w przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji w terminie określonym w §3 ust. 3 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 4. 1. Zasady i tryb zwrotu dotacji określa art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. Podmiot, kończący swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązany jest do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

3. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Monika Wąsik-Kudla


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/383/2014
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/383/2014
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/383/2014
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe