Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 12/19/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2012 r. poz. 1113 ) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - DzU z 2013 r. poz. 594) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

orzeka nieważność

postanowień zawartych w załączniku nr 3, 4 oraz 5 do uchwały nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa o treści "Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań." z powodu naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm.).

Uzasadnienie

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 7 maja 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa.

Przywołując postanowienia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. nr 146, poz. 927 ze zm.) Rada Miejska w Nysie postanowiła o sytuowaniu w załącznikach nr 3, 4 oraz 5 do w/w uchwały postanowień o treści: "Oświadczam, że jest mi znana treść art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań."

Na posiedzenie Kolegium nie stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej jednostki samorządu terytorialnego.


W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

W odniesieniu do postanowień zawartych w załączniku nr 3, 4 i 5 do uchwały nr XLV/682/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa odnoszących się do odbierania oświadczeń pod rygorem art. 233 Kodeksu karnego należy wskazać, że w świetle art. 233 § 2 i 6 Kodeksu karnego warunkiem odpowiedzialności, o której mowa w art. 233 § 1 kk jest, by to przepis ustawy przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08). Delegacji takiej nie zawierają zaś przepisy ustaw powołane w podstawie prawnej uchwały Rady Miejskiej w Nysie.

W związku z powyższym Kolegium stwierdza, iż przedmiotowe postanowienia zawarte w w/w załącznikach nr 3, 4 oraz 5 do uchwały w sposób istotny naruszają art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczacy Kolegium


Prezes Janusz Gałkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe