Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLII/438/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - Kąpieliska Miejskiego w Głuchołazach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala regulamin korzystania z Basenu Miejskiego w Głuchołazach, w następującym brzmieniu:

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z Kąpieliska Miejskiego w Głuchołazach, położonego przy ul. Kościuszki , zwanego dalej Kąpieliskiem.

§ 2. 1. Kąpielisko stanowi własność komunalną Gminy Głuchołazy.

2. Administratorem Kąpieliska jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, zwany dalej Administratorem.

§ 3. 1. Kąpielisko czynne jest sezonowo. Administrator zobowiązany jest do ustalenia i wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych godzin jego funkcjonowania.

2. Nad bezpieczeństwem korzystających z Kąpieliska czuwają ratownicy. W czasie dyżuru ratownicy noszą koszulkę i czapkę w kolorze pomarańczowym lub białym z emblematem "ratownik".

§ 4. 1. Do wstępu na teren Kąpieliska upoważnione są osoby, które zakupiły bilet wstępu lub posiadają kartę wolnego wstępu wydaną przez Administratora.

2. Dzieci w wieku do lat 13 powinny przebywać na terenie Kąpieliska pod opieką osób dorosłych.

3. Z Kąpieliska mogą korzystać grupy zorganizowane, po uprzednim zgłoszeniu pobytu ratownikowi.

§ 5. Osobom korzystającym z Kąpieliska zabrania się:

1) wchodzenia do wody w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,

2) zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób,

3) zanieczyszczania wody,

4) korzystania z basenów po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,

5) wskakiwania, popychania i wrzucania innych osób do wody,

6) hałasowania, fałszywego alarmowania lub używania sygnałów dźwiękowych zakłócających wypoczynek innych osób,

7) niszczenia urządzeń lub wyposażenia basenu.

§ 6. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są do:

1) noszenia stroju kąpielowego,

2) korzystania z natrysku przed wejściem do wody,

3) wykonywania poleceń ratowników w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 7. Na Kąpielisku obowiązują następujące sygnały flagowe:

1) flaga biała - kąpiel dozwolona,

2) flaga czerwona - kąpiel zabroniona,

3) brak flagi - Kąpielisko nieczynne.

§ 8. 1. Zabrania się wprowadzania (wnoszenia) zwierząt na teren Kąpieliska.

2. Zabrania się zaśmiecania terenu Kąpieliska, rozpalania ogniska i używania grilla bez zgody Administratora.

3. Zabrania się wstępu na Kąpielisko osobom nietrzeźwym oraz będącym po użyciu środków odurzających lub psychotropowych.

§ 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub za zagubione rzeczy wniesione na teren Kąpieliska.

§ 10. Osoby naruszające porządek publiczny w tym przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Kąpieliska.

§ 11. Z urządzeń i sprzętu, znajdującego się na terenie Kąpieliska należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Kąpieliska grozi odpowiedzialność określona w odrębnych przepisach.

§ 12. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Kąpieliska należy zgłaszać w formie pisemnej Administratorowi.

§ 13. 1. Kąpielisko, jako obiekt użyteczności publicznej może być udostępniony w celu organizowania festynów oraz innych imprez okolicznościowych.

2. Na terenie Kąpieliska mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Udostępnianie terenu Kąpieliska w celu zorganizowania imprez, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu warunków korzystania z obiektu z Administratorem.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe