Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/212/2014 Rady Gminy Izbicko

z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646.) Rada Gminy Izbicko uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2014 (załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXIX/175/2013 z 16.12.2013 r. )

Wydatki bieżące - zwiększenia kwota4.000 zł
Dział 852 - pomoc społeczna
Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.000 zł

Wydatki bieżące - zmniejszenia kwota 4.000 zł
Dział 854 -edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.000 zł

2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2014 (załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXIX/175/2013 z 16.12.2013 r.)

Wydatki majątkowe - zwiększenia kwota 29.500 zł
Dział 600 - transport i łączność
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne
- wydatki inwestycyjne kwota 29.500 zł

Wydatki majątkowe - zmniejszenia kwota 29.500 zł
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - pozostała działalność
- wydatki inwestycyjne kwota 29.500 zł

§ 2. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2014 rok (załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXXIX/175/2013 z 16.12.2013 r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/212/2014
Rady Gminy Izbicko
z dnia 26 maja 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp

Dział

Rozdz.

§ **

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne
koszty
finansowe

Planowane wydatki

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu

rok
budżetowy
2014
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody
własne jst

kredyty i
pożyczki

środki
pochodzące
z innych
źródeł

środki
wymienione
w art.5 ust.1
pkt 2 i 3
u.f.p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

400

40002

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej i Myśliwca w Krośnicy

60.000

60.000

60.000

0

0

0

Urząd Gminy w Izbicku

2.

400

40002

Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice

1.100.000

320.000

0

320.000

0

0

Urząd Gminy w Izbicku

3.

600

60014

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op.

50.000

50.000

50.000

0

0

0

Urząd Gminy w Izbicku

4.

600

60016

Wykonanie chodnika przy ulicy Mickiewicza w Suchodańcu

200.000

5.000

5.000

0

0

0

Urząd Gminy w Izbicku

5.

600

60016

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w sołectwach Borycz i Krośnica

129.500

129.500

29.500

100.000

0

0

Urząd Gminy w Izbicku

6.

754

75412

Zakup zestawu hydraulicznego do
ratownictwa drogowego

21.000

21.000

21.000

0

0

0

Urząd Gminy w Izbicku

7.

900

90001

Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole

5.250.000

350.000

0

350.000

0

0

Urząd Gminy w Izbicku

8.

921

92195

Stworzenie nowoczesnej bazy do organizacji imprez kulturalnych o zasięgu międzygminnym

85.500

85.500

33.500

0

0

52.000

Urząd Gminy w Izbicku

OGÓŁEM

1.021.000

199.000

770.000

0

52.000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe