Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/203/14 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art.35 ust.2 Karty Nauczyciela.

3. Sposób wyliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych określa załącznik do niniejszej uchwały.

4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości nie przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.

§ 2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamiennik.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Aleksander Słonina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/203/14Rady Gminy Kamiennik z dnia 29 maja 2014 r.

Sposób wyliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych.

1. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 20 godz., w tym 9 godz. wg pensum 18-godzinnego i 11 godz. wg pensum 22-godzinnego to 9/18 + 11/22 = 0,5 + 0,5 = 1,00 etat, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 20; brak godzin ponadwymiarowych.

2. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 19 godz., w tym 15 godz. z pensum 18-godzinnego i 4 godz. z pensum 26-godzinnego, to 15/18 + 4/26 = 0,83+0,15= 0,98 ~ 1 etat, więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 19; brak godzin ponadwymiarowych.

3. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 27 godz., w tym 6 godz. wg pensum 18-godzinngo i 21 godz. wg pensum 26-godzinnego, to 6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14 etatu; Jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny ponieważ 27 : 1,14 = 23,68 ; zaokrąglając do pełnych godzin = 24 godz.; 27 godz. - 24 godz. = 3 godz., a więc pozostałe 3 godz. to godziny stałe ponadwymiarowe

4. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 25 godz., w tym 15 godz. wg pensum18-godzinnego i 10 godz. wg pensum 30-godzinnego, to 15/18 + 10/30 = 0,83 + 0,33 = 1,16 etatu; Jeżeli 1,16 etatu stanowi 25 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,55 godziny, ponieważ 25 : 1,16 = 20,55; zaokrąglając do pełnych godzin = 21 godz.; 25 godz. - 21 godz. = 4 godz., a więc pozostałe 4 godz. to godziny stałe ponadwymiarowe.

5. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 22 godz., w tym 14 godz. z pensum 18-godzinnego i 8 godz. z pensum 24 godzinnego, to 14/18 + 8/24 = 0,77 +0,33=1,1 etatu. Jeżeli 1,1 etatu stanowi 22 godz. to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20 godzin, ponieważ 22 : 1,1 = 20 godz.;22 godz. - 20 godz. = 2 godz., a więc pozostałe 2 godz. to godziny stałe ponadwymiarowe.

6. Gdy nauczyciel realizuje łącznie 23 godz., w tym 13 godz. z pensum 18-godzinnego i 10 godz. z pensum 25 godzinnego, to 13/18 + 10/25 = 0,72 + 0,43 = 1,15 etatu. Jeżeli 1,15 etatu stanowi 23 godz., to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20 godzin, ponieważ 23 : 1,15 = 20 godz.; 23 godz. - 20 godz. = 3 godz., a więc pozostałe 3 godziny to godziny stałe ponadwymiarowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe