Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/624/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1 oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.[1])) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Kędzierzyn-Koźle zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

2. Czas przeznaczony na realizację świadczeń, o których mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola

§ 2. 1. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze przekraczającym czas zajęć, o którym mowa w § 1 wynosi 1 za każdą godzinę.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Wysokość opłat, wskazana w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b - d ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Opłata za korzystanie ze świadczeń przedszkola, o której mowa w § 2, podlega obniżeniu o 50% w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny zastępczej,

2) uczęszczania do przedszkola lub przedszkola i żłobka rodzeństwa.

2. Opłaty, o której mowa w § 2 nie pobiera się w przypadku:

1) uczęszczania do przedszkola dziecka z rodziny wychowującej troje i więcej dzieci,

2) uczęszczania do przedszkola dzieci z domu dziecka.

3. Rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień określonych w ust. 1-2 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do ulgi lub zwolnienia.

§ 4. 1. Z uwagi na występowanie w rodzinie dziecka szczególnych okoliczności, takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, może dokonać zwolnienia z opłaty, o której mowa w § 2.

2. Zwolnienia określonego w ust. 1 dokonuje się na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego).

§ 5. 1. Opłatę, o której mowa w § 2 wnosi się do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność.

2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby godzin lub dni, w których
w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/308/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 16 sierpnia 2012 r. poz. 1162).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Wojciech Jagiełło


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe