Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/626/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.[1])), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/155/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2011r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r., Nr 122 poz. 1446 z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 9 w ust. 1 w pkt.2 po lit. f dodaje lit. h w brzmieniu:

przedkłada Prezydentowi Miasta raz na kwartał wykaz lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Wojciech Jagiełło


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. , poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urzędowym Województwa Opolskiego z 2012r., poz. 498.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe