Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/628/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia 28 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami[1])), w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późniejszymi zmianami[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XXXVI/471/05 z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65 poz. 1922) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

pomocy de minimis - rozumie się przez to dotację kierowaną do podmiotów spełniających przesłanki pomocy publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 2013 r. L 352/1) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późniejszymi zmianami)";

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

1. W przypadkach, w których dotacja stanowić będzie pomoc de minimis, udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 2013 r. L 352/1).

2. W celu uzyskania pomocy de minimis wnioskodawca zobowiązany jest
do przedstawienia udzielającemu pomocy zaświadczeń, oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późniejszymi zmianami), to jest:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz.311 z późniejszymi zmianami).

3. Pomoc przewidziana w programie nie może być udzielana w zakresie określonym
w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE z 2013 r. L 352/1).

4. Łączna wartość brutto pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 4. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


Wojciech Jagiełło


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645 i poz.1318 oraz z 2014r. poz.379

[2]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 238, poz.2390, z 2006 r. Nr 50, poz.362 i Nr 126, poz.875, z 2007 r. Nr 192, poz.1394, z 2009 r. Nr 31, poz.206 i Nr 97, poz.804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz.474 i Nr 130 poz.871

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe