Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/525/14 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, z późn. zm. ), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/525/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/525/14
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe