Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/230/14 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.265.000,-zł, z tego:

- § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 1.265.000,-zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10.500,-zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 1.333,-zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.333,-zł, w tym: dochody bieżące - 1.333,-zł (-rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym: odszkodowanie za słup oświetleniowy - 1.333,-zł )

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.233,-zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,-zł, w tym: dochody bieżące - 1.000,-zł (-rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot zaliczki przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza - 1.000,-zł )

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 233,-zł, w tym: dochody bieżące - 233,-zł (-rozdział 70095 Pozostała działalność w tym: rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 rok przez ZGK w Leśnicy do m2 powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczonej na cele remontowe - 233,-zł )

- dział 758 Różne rozliczenia - 381,-zł, w tym:

- § 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 381,-zł, w tym: dochody bieżące - 381,-zł (-rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym: odsetki od pożyczki udzielonej LOKiR w Leśnicy - 381,-zł )

- dział 801 Oświata i wychowanie - 6.600,-zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,-zł, w tym: dochody bieżące - 240,-zł (-rozdział 80104 Przedszkola w tym: rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzieszowicach - 240,-zł )

- § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6.360,-zł, w tym: dochody bieżące - 6.360,-zł (-rozdział 80110 Gimnazja w tym: środki otrzymane od Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na dofinansowanie wyjazdu młodzieży Publicznego Gimnazjum w Leśnicy do Niemiec - 6.360,-zł )

- dział 852 Pomoc społeczna - 628,-zł, w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki 193,-zł, w tym: dochody bieżące - 193,-zł (-rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne w tym: wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od odpłatności za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej - 193,-zł )

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 435,-zł, w tym: dochody bieżące - 435,-zł (-rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne w tym: wpływy z tytułu wpłaconych należności za lata ubiegłe opłaty rodziny za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej - 435,-zł )

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 325,-zł, w tym:

- § 0830 Wpływy z usług 325,-zł, w tym: dochody bieżące - 325,-zł (-rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: wykonanie kserokopii dokumentacji na budowę przyłącza do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego do Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich - 325,-zł )

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4.140,-zł, z tego:

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1.700,-zł, w tym:

- § 0370 Opłata od posiadania psów 1.700,-zł, w tym: dochody bieżące - 1.700,-zł (-rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: opłata od posiadania psów - 1.700,-zł )

- dział 758 Różne rozliczenia - 1.812,-zł, w tym:

- § 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 1.812,-zł, w tym: dochody bieżące - 1.812,-zł (-rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym: odsetki od pożyczki udzielonej Powiatowi Strzeleckiemu - 1.812,-zł )

- dział 852 Pomoc społeczna - 628,-zł, w tym:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 628,-zł, w tym: dochody bieżące - 628,-zł (-rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne w tym: odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej - 628,-zł )

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.383.360,-zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 30.000,-zł, w tym:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne -30.000,-zł, w tym:

- Remont drogi gminnej ul. Daszyńskiego II w Lichyni - 30.000,-zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 30.000,-zł

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.000,-zł, w tym:

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -2.000,-zł, w tym:

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach opolskich na doposażenie w sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego - 2.000,-zł, w tym: wydatki bieżące - § 2710 - 2.000-zł

- dział 801 Oświata i wychowanie - 26.360,-zł, w tym:

- rozdział 80104 Przedszkola -5.000,-zł, w tym:

- remont zakup ksera dla PP w Leśnicy - w tym: wydatki majątkowe - § 6060 - 5.000,-zł

- rozdział 80110 Gimnazja -6.360,-zł, w tym:

- realizacja projektu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wyjazd młodzieży do Niemiec - w tym: wydatki bieżące - § 4300 - 6.360,-zł

- rozdział 80132 Szkoły artystyczne -15.000,-zł, w tym:

- remont sali w Szkole Muzycznej w Leśnicy - w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 15.000,-zł

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.000,-zł, w tym:

- rozdział 90095 Pozostała działalność -10.000,-zł, w tym:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej - 10.000,-zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 10.000,-zł

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 50.000,-zł, w tym:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -50.000,-zł, w tym:

- realizacja projektu pn. "Rozbudowa Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich"- 50.000,-zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 50.000-zł

- dział 926 Kultura fizyczna - 1.265.000,-zł, w tym:

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej -1.265.000,-zł, w tym:

- budowa kompleksu sportowego w Leśnicy - 1.265.000,-zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6050 - 1.265.000-zł

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 112.000,-zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 105.000,-zł, w tym:

- rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -105.000,-zł, w tym:

- Remont drogi gminnej nr 105889 O ul. Wiejska VII w Porębie od km 0+002,75 do km 0+141,03 - 105.000,-zł, w tym: wydatki bieżące - § 4270 - 105.000,-zł

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2.000,-zł, w tym:

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne -2.000,-zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup garażu blaszanego dla OSP Raszowa - 2.000,-zł, w tym: wydatki majątkowe - § 6060 - 2.000-zł

- dział 801 Oświata i wychowanie - 5.000,-zł, w tym:

- rozdział 80104 Przedszkola -5.000,-zł, w tym:

- utrzymanie PP w Leśnicy - w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 5.000,-zł

§ 6. Zwiększa się plan kosztów o kwotę 5.500,-zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 5.500,-zł zakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I. Zwiększenie kosztów o kwotę 5.500,-zł, z tego:

- wydatki majątkowe 5.500,-zł, w tym: montaż monitoringu wizyjnego na terenie siedziby zakładu - 5.500,-zł, z tego:

- dział 900 rozdział 90095 § 6070 - wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych +5.500,-zł

II. Zmniejszenie kosztów o kwotę 5.500,-zł, z tego:

- wydatki bieżące 5.500,-zł, z tego:

- dział 900 rozdział 90001 § 4300 - zakup usług pozostałych -5.500,-zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Ryszard Froń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe