Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/365/14 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Oleśnie uchwala :

§ 1. W Uchwale Nr XL/323/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 - załącznik Nr 1 - Plan dochodów gminy Olesno na 2014 rok

1. Zwiększa się plan Dochodów Gminy o kwotę = 525.400,00

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

700

Gospoadarka mieszkaniowa

348 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

348 000,00

w tym; dochody majątkowe

348 000,00

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

348 000,00

2.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

177 400,00

85395

Pozostała działalność

177 400,00

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powia-tów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków eurpejskich.

150 790,00

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. "Płatności w zakresie budżetu środków eurpejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną."

26 610,00

Razem

525 400,00

Po zmianach Dochody Gminy wynoszą; 52.520.866,60+525.400,00=53.046.266,60

II. W załączniku Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów gminy Olesno w 2014rok

1. Zmniejsza się plan Przychodów Gminy o kwotę = 300.000,00

Lp

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

300 000,00

Razem

300 000,00

Po zmianach Przychody Gminy wynoszą; 4.735.760,00-300.000,00=4.435.760,00

III. W załączniku Nr 2 - Plan Wydatków gminy Olesno w 2014rok

1. Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę = 225.400,00

Lp

Dz.

Roz.

Par.

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

1.

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

177 400,00

85395

Pozostała działalność

177 400,00

4017

wynagrodzenia osobowe pracowników

12 780,00

4019

wynagrodzenia osobowe pracowników

2 255,00

4117

składki na ubezpieczenia społeczne

2 975,00

4119

składki na ubezpieczenia społeczne

525,00

4127

składki na fundusz pracy

395,00

4129

składki na fundusz pracy

70,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

134 640,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

23 760,00

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

48 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

48 000,00

Razem

225 400,00

Po zmianach Wydatki Gminy wynoszą; 54.396.866,60+225.400,00=54.622.266,60

§ 2. 1. W Uchwale Nr XL/323/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 grudnia 2013 r. dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały - Zestawienie środków funduszu sołeckiego na 2014 rok - w ten sposób, że wykreśla się przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Wojciechów tj. zakup tablic informacyjnych a kwotę na ten cel w wysokości 3.116,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcie - zakup ławek.

2. Aktualna treść zestawienia środków funduszu sołeckiego na 2014 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Piotr Antkowiak


Załącznik do Uchwały Nr XLV/365/14
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 2 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe