Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/175/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Tekst pierwotny

Na podstawie art.11a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.668, Nr 92, poz.753, z 2010 r. Nr 47, poz.278, z 2011 r. Nr 230, poz.1373, z 2012 r. poz. 908, poz. 985, z 2013 r. poz.856) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole i Koła Łowieckiego "TUR" w Bielsku-Białej Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XXVIII/155/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i nadaje się mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/175/2014
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 21 maja 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku

§ 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Polska Cerekiew po ich odłowieniu przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych "GABI" 47-120 Żędowice ul. Dworcowa 24 z którym Gmina Polska Cerekiew zawarła umowę w sprawie powierzenia zadań własnych z zakresu ochrony zwierząt będą kierowane do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Schronisko Fundacji S.O.S. dla Zwierząt Organizacja Pożytku Publicznego "PSIA CHATA" 41-508 Chorzów - Maciejkowice ul. Antoniów 1

Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 2. 1. W celu opieki nad wolno żyjącymi kotami Wójt Gminy ustanowi określone osoby fizyczne, za ich zgodą, na społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

2. Zadaniem społecznych opiekunów kotów wolno żyjących będzie:

1) ustalenie miejsc przebywania kotów wolno żyjących,

2) wyposażenie tych miejsc w odpowiednie zadaszenie w celu ochrony kotów wolno żyjących przed upałem i opadami atmosferycznymi,

3) dostarczanie kotom wolno żyjących w miejscach wskazanych w pkt 1 wody i karmy.

§ 3. 1. Dokarmianie kotów wolno żyjących następuje przez wyłożenie, szczególnie w okresie zimowym, odpowiedniej karmy zakupionej na koszt Gminy.

2. Karma wyłożona będzie w miejscach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Polska Cerekiew, w miarę potrzeby.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Zwierzęta bezdomne podlegać będą wyłapywaniu.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych chorych, niebezpiecznych, agresywnych lub zaliczonych na podstawie odrębnych przepisów do ras uznanych za agresywne, a także stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt odbywa się stale.

4. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt wykonywane będą przez służby Schronisk dla zwierząt, o których mowa w § 1.

5. Interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt zgłaszać można bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew lub do Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt

§ 5. 1. Wyłapane koty wolno żyjące poddane będę sterylizacji albo kastracji w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 1.

2. Po dokonanym zabiegu koty wolno żyjące przewiezione będą do miejsca pochwycenia i wypuszczone na wolność.

Rozdział 5.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów realizowane będzie przez Gminę poprzez:

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Polska Cerekiew, tj. przez stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących tych zwierząt na tej stronie,

2) prowadzenie za pomocą mediów, ulotek, plakatów itp. akcji edukacyjnych zachęcających do adopcji bezdomnego psa lub kota.

2. Działania określone w ust. 1 prowadzone będą niezależnie od działań w tym zakresie prowadzonych przez Schroniska, o których mowa w § 1.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów

§ 7. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić tylko do piątego dnia życia zwierzęcia.

2. Zabiegi usypania ślepych miotów przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę o świadczenie usług usypania ślepych miotów psów i kotów.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 8. Wskazuje się gospodarstwo rolne we Wroninie, prowadzone przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną we Wroninie jako gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich, posiadające odpowiednie warunki w zakresie dobrostanu odpowiedniego do gatunku zwierząt, dla których zapewnia się miejsce w tym gospodarstwie.

Rozdział 8.
Znakowanie zwierząt

§ 9. 1. Na wniosek właściciela psa w celu zapobiegania bezdomności zwierząt dokonuje się oznakowania psa przez umieszczenie na obroży metalowej tabliczki z numerem oraz zarejestrowanie psa w prowadzonej przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi bazie danych o zwierzętach oznakowanych.

2. Oznakowanie psa dokonywane jest nieodpłatnie

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10. 1. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2. W celu zapewnienia całodobowej opieki o której mowa w ust.1 Gmina Polska Cerekiew będzie współdziałać z lekarzem weterynarii Janem Piskoń - Gabinet Weterynaryjny ul. Opolska 32, 47-100 Strzelce Opolskie na podstawie podpisanej umowy.

3. Informacja o adresie i numerze telefonu lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 2, zostanie podana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska Cerekiew i stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew.

Rozdział 10.
Wysokość środków na realizację programu

§ 11. Wysokość środków na realizację programu w 2014 roku wynosi 10000 zł, w tym:

1. zapewnienie miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku 7000 zł,

2. zabiegi sterylizacji i kastracji 500 zł,

3. zakup karmy dla bezdomnych kotów 200 zł,

4. usypianie ślepych miotów 300 zł,

5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 1000 zł,

6. zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 1000 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe