Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/176/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379 ), Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje :

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXVIII/156/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej skreśla się pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe