Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LVIII/887/2014 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014 rok

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów
Dochody majątkowe

Dział 852 Pomoc społeczna
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę

282 427,51
282 427,51

282 427,51

282 427,51

Zwiększa się budżet po stronie dochodów
Dochody bieżące

Dział 758 Różne rozliczenia
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę

1 738,36
1 738,36

1 738,36
1 738,36


Zmniejsza się budżet po stronie wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Wydatki majątkowe
Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki majątkowe
Budowa kompleksu sportowego w Prudniku


o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotęo kwotę
o kwotę
o kwotę


452 427,51

282 427,51
282 427,51
282 427,51170 000,00
170 000,00
170 000,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki majątkowe
Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
w tym: dotacje na inwestycje
Dotacja dla Gminy Nysa na realizację wspólnego projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020" w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące

o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotęo kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę

171 738,36

126 000,00
126 000,00
126 000,0044 882,36
44 000,00
44 000,00
882,36
882,36
882,36


856,00
856,00
856,00


Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się budżet po stronie dochodów
Dochody majątkowe

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę


o kwotę

310 776,00
310 776,00

310 776,00
310 776,00


310 776,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków
Wydatki majątkowe

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku o kwotę 240.776,00
Rozbudowa węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku o kwotę 70.000,00

o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

310 776,00
310 776,00

310 776,00
310 776,00
310 776,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe