Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/351/14 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 4 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala,co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 180 073,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 182 000,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 362 073,00 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 185 960,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 176 113,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określonych w § 1 i § 2 budżet wyniesie:

1) dochody ogółem 55 985 327,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 53 235 665,05 zł

- dochody majątkowe 2 749 662,46 zł

2) wydatki ogółem 58 083 260,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 257 801,84 zł

- wydatki majątkowe 9 825 458,67 zł

2. Deficyt budżetu na 2014 r. wyniesie 2 097 933,00 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu oraz wolnych środków,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski


Załącznik do Uchwały Nr XLIV/351/14
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 4 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe