Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVI/298/2014 Rady Gminy Olszanka

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z Dz.U. z 2013r. poz. 885, zm: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny oraz należności uboczne tj. odsetki, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego według stanu na dzień złożenia wniosku,

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Olszanka lub jej jednostkę podległą,

4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie należności pieniężnych w całości lub w części, odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych w całości lub w części a także rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych w całości lub części,

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późn. zm.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Olszanka lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Przepisy uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.

3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, umorzenie należności pieniężnych może nastąpić wtedy, gdy warunki udzielenia ulgi zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są solidarnie inne osoby, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych może nastąpić na wniosek jednego z dłużników solidarnych, pod warunkiem, że zobowiąże się on spłacić całość należności pieniężnych.

5. Od należności pieniężnych , których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek od dnia złożenia wniosku o przyznanie ulgi z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Umorzenie należności pieniężnych obejmuje należność główną oraz odsetki do dnia umorzenia.

7. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w terminie odroczonym lub rozłożonym na raty albo dokona wpłaty w niepełnej wysokości, należność pieniężna pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami.

§ 4. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Olszanka lub jej jednostkom podległym mogą być umarzane w całości z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych art. 56 ust. 1 ustawy.

2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem gminy, na wniosek dłużnika :

1) należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części;

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności pieniężnych;

3) płatność całości lub części należności pieniężnych może zostać rozłożona na raty.

3. Umorzenie należności pieniężnych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Wójta lub kierownika w formie zarządzenia.

4. Umorzenie należności pieniężnych, odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych lub rozłożenie płatności na raty w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze porozumienia (ugody) pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, na podstawie zarządzenia odpowiednio Wójta lub kierownika jednostki organizacyjnej. Nie podpisanie porozumienia (ugody) przez dłużnika w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia o wydaniu zarządzenia Wójta lub kierownika jednostki organizacyjnej i wezwania do podpisania porozumienia (ugody) skutkuje wymagalnością całej wierzytelności.

5. Przyznanie ulgi musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek wymienionych w § 4 ust. 1 lub 2.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie ulgi, o której mowa w § 4 ust. 3 winien zawierać :

1) podstawowe dane wnioskodawcy:

a) w przypadku osób fizycznych dłużników : imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku pozostałych dłużników : nazwę jednostki, NIP, REGON klasę PKD i adres siedziby;

2) sprecyzowanie żądania;

3) uzasadnienie żądania;

4) określenie terminu spłaty ( w przypadku odroczenia terminu spłaty);

5) określenie ilości rat (w przypadku rozłożenia na raty).

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w tym odpowiednio :

1) dla dłużnika będącego osobą fizyczną :

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniach za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

b) zaświadczenie o pobieranych zasiłkach,

c) potwierdzenie pobierania emerytury lub renty,

d) oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej,

e) inne dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.

2) dla dłużnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą :

a) zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy, potwierdzone wpływem do Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach w przypadku, gdy wnioskodawca rozlicza się w formie karty podatkowej,

b) informacje o stanie majątkowym.

3) dla dłużnika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - 3 ostatnie sprawozdania finansowe i inne dokumenty zaświadczające o sytuacji ekonomicznej dłużnika.

3. W toku postępowania można zażądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.

§ 6. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 352 z 24 grudnia 2013r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) ulg, o których mowa w § 4 ust. 2 jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym formularzem informacji, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311; zm: Dz.U. z 2013r. poz. 276).

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 należy również dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie bądź oświadczenia o nieotrzymywaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 7. 1. Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia porozumienia.

2. Odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia porozumienia (ugody).

3. Okres rozłożenia na raty oraz okres odroczenia terminu płatności jest uzależniony od możliwości płatniczych dłużnika.

§ 8. 1. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności pieniężnych, należy wyznaczyć termin zapłaty pozostałej części należności pieniężnej. Umorzenie części należności pieniężnych następuje pod warunkiem całkowitej spłaty pozostałej części należności pieniężnej w wyznaczonym terminie.

2. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnych dopuszcza się możliwość rozłożenia na raty pozostałej części należności pieniężnych. Warunkiem umorzenia części należności pieniężnych jest całkowita spłata pozostałej części należności pieniężych , § 3 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Do udzielenia ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, upoważnia się :

1) Kierowników jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza jednorazowo 2000,00 złotych, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Wójta Gminy Olszanka;

2) Wójta Gminy Olszanka, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza jednorazowo 5000,00 złotych;

3) Wójta Gminy Olszanka po zasięgnięciu pozytywnej opinii Komisji Finansowej Budżetu i Planu Rady Gminy Olszanka, jeżeli kwota należności pieniężnych wynosi od 5001,00 złotych do 20000,00 złotych;

4) Wójta Gminy Olszanka po uzyskaniu zgody Rady Gminy Olszanka , jeżeli kwota należności pieniężnych przekracza 20000,00 złotych.

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, ustaloną na dzień wydania zarządzenia lub zawarcia porozumienia (ugody).

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLIII/272/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Olszanka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Walenty Oliwa


Uzasadnienie

1. Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały w w/w sprawie jest celowa ze względu na zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansch publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885, zm. : Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646) oraz konieczność doprecyzowania zasad i sposobu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny obowiązujący przy procedurze udzielania pomocy publicznej.

2. Doprecyzowano zapis, że podstawą umorzenia należności, odroczenia terminu spłaty należności lub jej rozłożenia na raty następuje w formie pisemnej na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Olszanka lub kierownika jednostki organizacyjnej.

3. Doprecyzowano zapis, który określa, jakie dokumenty winien zawierać wniosek o przyznanie ulgi.

4. Uaktualniono podstawę prawną w sprawie udzielania ulg stanowiących pomoc publiczną

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe