Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 60/14 Wojewody Opolskiego

z dnia 6 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu

Tekst pierwotny

ZATWIERDZAM

Rafał Trzaskowski

Minister Administracji i Cyfryzacji[1])

Warszawa, dnia ………........…2014 r.


ZARZĄDZENIE NR 60 /14

WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 6 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania S tatutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.[2])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Statucie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 87/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 40, poz. 724, z późn. zm.[3])), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 5;

2) w § 9 uchyla się pkt 5;

3) w § 12 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

realizacja zadań Wojewody w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym;

8) prowadzenie Archiwum Zakładowego i Archiwum Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych.";

4) uchyla się § 14;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) gospodarka, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 1 lit. g;

3) transport;

4) Skarb Państwa;

5) rolnictwo;

6) rozwój wsi;

7) rynki rolne;

8) środowisko;

9) gospodarka wodna;

10) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne - w zakresie stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi - w zakresie przekazywania nieruchomości kościelnym osobom prawnym;

11) sprawiedliwość w zakresie tłumaczy przysięgłych;

12) administracja publiczna w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 pkt 1 lit. f;

13) rybołówstwo;

14) rozwój regionalny, z zastrzeżeniem § 13 pkt 4;

15) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.";

6) w § 17 w ust. 1 w pkt 1 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

gospodarka, w części dotyczącej zadań Wojewody związanych z udzielaniem gminom dotacji na wypłatę dodatku energetycznego;";

7) w § 20a w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński


[1]) Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk w dniu 11 grudnia 2013 r. upoważnił na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) Pana Rafała Trzaskowskiego Ministra Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzania statutów oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092.

[3]) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 54, poz. 919, z 2010 r. Nr 7, poz. 111, Nr 67, poz. 874 i Nr 131, poz. 1507, z 2011 r. Nr 3, poz. 21, z 2012 r. poz. 494 oraz z 2013 r. poz. 293 i poz. 1083.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe