Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Nr OWR-4110-18( 7 )/2014/77/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Tekst pierwotny

W dniu 13 czerwca 2014 r. decyzją Prezesa URE nr WCC/1159D/77/W/OWR/2014/GM dokonano zmian koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 maja 2014 r. Koncesjonariusz wystąpił z wnioskami o zmianę wydanej decyzji, w związku z likwidacją kotła o mocy zainstalowanej 0,280 MWt w kotłowni K-15, zainstalowaniu kotła o mocy 0,105 MWt w kotłowni K-13 oraz wybudowaniu kotłowni K-19 przy ul. Dąbrowszczaków o mocy zainstalowanej 0,225 MWt. W związku z powyższym Koncesjonariusz wniósł o zmianę zakresu działalności gospodarczej określonego w koncesji na wytwarzanie.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13 czerwca 2014 r. Nr WCC/1159D/77/W/OWR/2014/GM zmienił swoją decyzję z dnia 31 października 2007 r. Nr WCC/1159/77/W/OWR/2007/CP ze zmianami.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzedu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe