Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVII/267/14 Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 5 i art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211 art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/241/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów powiatu

- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 41. 932 zł, w tym :

Dział 600 - "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się planowane dochody o kwotę 6.100 zł, z tytułu:

· § 0920 - "Pozostałe odsetki " - o kwotę 1.200 zł

· § 0970 - "Wpływy z różnych dochodów " - o kwotę 4.900 zł

Dział 700 - "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Rozdział 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 9.416 zł w tym:

· § 0920 - "Pozostałe odsetki " - o kwotę 620

· § 0970 - "Wpływy z różnych dochodów" - o kwotę 8.796 zł

Dział 710 - "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA"

Rozdział 71014 - "Opracowania geodezyjne i kartograficzne" - zwiększa się planowane dochody o kwotę 700 zł z tytułu:

· § 0830 - " Wpływy z usług "

Dział 750 - "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Rozdział 75020- "Starostwa powiatowe" - zwiększa się planowane dochody o kwotę 13.714 zł z tytułu:

· § 0580 - "Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych"

Dział 852 - "POMOC SPOŁECZNA"

Rozdział 85201 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" -zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.484 zł z tytułu:

· § 0960 - "Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej"

Rozdział 85204 - "Rodziny zastępcze." - zwiększa się planowane dochody o kwotę 7.740 zł w tym z tytułu :

· § 0680 - "Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych"- o kwotę 2.440 zł

· § 0920 - "Pozostałe odsetki" - o kwotę 400

· § 0970 - "Wpływy z różnych dochodów" o kwotę 4.900 zł

Dział 854 - "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne. " zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 2.024 zł w tym:

· § 0750 - "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze"- o kwotę 1.604 zł

· § 0920 - "Pozostałe odsetki" - o kwotę 420

Dział 900 - "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Rozdział 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego" zwiększa się planowane dochody o kwotę 754 zł z tytułu:

· § 2007 - "Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich"

Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 525.452 zł w tym:

Dział 600 - "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe." - zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.723 zł z tytułu:

· § 0870 - "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych"

Dział 758 - "RÓŻNE ROZLICZENIA"

Rozdział 75802 - "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - zwiększa się planowane dochody o kwotę 485.000 zł z tytułu:

· § 6180 - " Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu "

Dział 900 - "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Rozdział 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - zwiększa się planowane dochody o kwotę 36.729 zł z tytułu:

· § 6207 - "Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich"

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w:

Dziale 900 - "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Rozdział 90008- "Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu" - o kwotę 227.180 zł z tytułu:

· § 6260 - "Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych"

2. W załączniku Nr 2 do ww uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu.

Wydatki majątkowe .

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 429.431 zł w tym:

Dział 600 - "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe." - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł

Dział 754 - "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

Rozdział 75495- "Pozostała działalność" - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł.

Dział 900 - "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Rozdział 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 16.769 zł.

Rozdział 90008 - "Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu" - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 211.662 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków

Dział 600 - "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 512.000 zł., którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w ww. rozdziale

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 22.780 zł w tym:

Dział 700 - "GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

Rozdział 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami." - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 8.796 zł.

Dział 852 - "POMOC SPOŁECZNA"

Rozdział 85201 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze ." - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.484 zł.

Dział 900 - "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Rozdział 90002 - "Gospodarka odpadami" - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 12.500 zł.

3. W załączniku Nr 3 do ww uchwały wprowadza się zmiany w planie "Zadań inwestycyjnych na 2014 r."

1. w pkt.1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się następujące zmiany:

· ppkt 1 w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole - Łubniany od km + 128 do km + 825 w m. Kępa II etap" zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę 1.371.000 zł. w kol 6 o kwotę 1.592.120 zł.

· ppkt 3 w zadaniu pn. "Rozbudowa odc drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie - Krasiejów od km 16 + 543 do km 17 + 101 oraz budowa mostu w km 16 + 675 rozbudowa mostu w km 16 + 850 w m Krasiejów wraz z infrastrukturą I etap" zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 10 o kwotę 485.000 zł.

· dodaje się ppkt 6 i wprowadza się zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice - Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze II etap" i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 kwotę 124 990 zł, w kol 7 i 8 kwotę 60.000 zł.

· dodaje się ppkt 7 i wprowadza się zadanie pn. "Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 Ozimek - Krasiejów w m Ozimek VI etap" i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 kwotę 914. 946 zł w kol 7 i 8 kwotę 114.000 zł.

2. w pkt 5 w zadaniu pn." Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap " w kol 6 i 7 zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 229.875 zł. w kol 8 zmniejsza się o kwotę 266.604 zł, w kol 10 zwiększa się o kwotę 36.729 zł.

3. w pkt 8 w zadaniu pn. Projekt "Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowcach, odtworzenie trawników, nasadzenia zastępcze, uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej" zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 o kwotę 211.662 zł. w kol 10 o kwotę 227.180 zł, w kol 8 zwiększa się o kwotę 15.518 zł.

4. w pkt 11 skreśla się projekt - pn. "Każdy może pomóc" i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 , 7 i 8 o kwotę 1.000 zł, w miejsce skreślonego projektu wprowadza się zadanie pn. "Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku szkoły wraz z pracami remontowymi łazienek" + nadzór inwestorski i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie 213.106 zł - realizuje ZS w Niemodlinie

4. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zmniejsza się planowane przychody o kwotę 746.855 zł. z tytułu:

· § 950 - Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu o kwotę 746.855 zł który był pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 z tytułu :

· § 950 Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego


Stefan Warzecha

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe